دوره و شماره: دوره 17، شماره 85، تیر 1399، صفحه 5-82 

مقالۀ پژوهشی

1. واکاوی ریشه‌های تاریخ در رویکرد بیوگرافی منظر

صفحه 5-16

مریم رضایی قلعه؛ محمدتقی پیربابایی