کلیدواژه‌ها = اصفهان
2. بازسازی پس از جنگ محلۀ جمالۀ اصفهان

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 41-48

شریف مطوف؛ مرجان شاهرخیان؛ الهام کاظمی‌نیا