دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، خرداد 1390، صفحه 3-16 (بررسی و الگوشناسی مکان‌یابی مساجد عصر نبوی در مدینه) 
3. بررسی مفاهیم و شاخص‌های نظریه شهر جهانی

صفحه 29-42

احمد پوراحمد؛ مهدی قرخلو؛ سیروس موسوی


مقالۀ پژوهشی

7. رهیافت‌های زیبایی‌شناسی به مثابه طراحی و توسعه محصول

صفحه 80-92

بهزاد سلیمانی؛ محمدحسین حلیمی