کلیدواژه‌ها = مسجد
سنجش نقش محور عبادی در شکل گیری مساجد یزد

دوره 19، شماره 111، شهریور 1401، صفحه 51-58

10.22034/bagh.2022.302283.4986

بهزاد وثیق؛ حسین ناصری؛ زهرا امینی فارسانی


نقش قبله در جهت‌گیری مساجد سنتی شهر دزفول

دوره 16، شماره 70، فروردین 1398، صفحه 60-49

10.22034/bagh.2019.84964

حامد حیاتی؛ مرضیه فاخری رئوف؛ بهاره کاروانی


الگویابی معماری مساجد هند

دوره 14، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 69-82

احسان دیزانی