الگویابی معماری مساجد هند

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی- دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده
هند ازجمله سرزمی نهایی است که از گذشت ههای دور دارای تمدن های متنوعی بوده است. همین امر باعث شده این کشور
از دیدگاه معماری غنی و متنوع باشد. ورود اسلام به هند و شک لگیری حکومت های اسلامی باعث شک لگیری نوع خاصی
از معماری اسلامی در شبه قاره شده است. معماری مساجد هندی، بارزترین گونه معماری اسلامی شبه قاره ارزیابی می شود.
این پژوهش بر این فرض استوار است که الگوی معماری مساجد هند ترکیبی از معماری مساجد اولیه اسلامی، ایرانی
و معماری بومی هند است. ریش هیابی ویژگی های معماری مساجد هندی، موضوع نوشتار حاضر است. در این مجال به
تأثیرپذیری معماری مساجد هندی از معماری مساجد اولیه اسلامی، معماری غنی و باسابقه طولانی در هند، قبل از ورود
اسلام و معماری تمد نهای اسلامی پیشرفته در همسایگی هند مانند ایران پرداخته شده است.
ویژگی های معماری مساجد هندی ب هطورکلی شامل شبستان های رو به قبله، وجود میانسرا، الگوی چهار ایوانی، تقسیمات
منفرد بدنه ها ب هویژه تقسیمات سه تایی، حضور مسجد در مرکز محله و قرارگیری آن بر روی صفه )در ارتفاع(، دسترسی
به ورودی های مسجد با پلکان های وسیع، تقسیمات سه تایی گنبدخانه ای روب هقبله و استفاده از رواق های شفاف)نیم جدارة
بیرونی روا قها که منظری به بیرون دارد( در اطراف میانسرا است. ریشه یابی ویژگی های معماری فوق در نوشتار حاضر،
رهنمون به کشف الگوی معماری مساجد هندی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finding the Patterns of Indian Mosques Architecture

نویسنده [English]

  • Ehsan Dizany
چکیده [English]

Abstract
India is one of the countries that has had diverse civilizations from the distant past, so in architectural
standpoint, this country is rich and varied. The arrival of Islam in India and the formation of Islamic
governments led to the formation of a certain type of Islamic architecture in this subcontinent. The
architecture of Indian mosques is evaluated as a prominent model of Islamic architecture of subcontinent.
This study is based on the assumption that the pattern of Indian mosques architecture is a combination
of early Iranian-Islamic architecture of mosques and Indian vernacular architecture. Finding the roots of
Architectural features of Indian mosques is the subject of this article. In this paper, the influence of early
Islamic mosques’ architecture and rich and historical architecture of India on Indian mosques architecture
before the arrival of Islam and the architecture of developed Islamic civilizations in the Indian neighborhoods
such as Iran, is studied. Generally Indian mosques architectural features include prayer-hall in the Qibla
direction, existence of courtyard, Four-Iwan pattern, crusts odd divisions, especially triple ones, presence
of mosque in plaza and its position on a Soffeh (in height), access to the mosque entrances by wide stairs,
triple divisions of Gonbad Khane in the Qibla direction and the use of transparent porticos around courtyard
(Half of the outer crust that has external view). Finding the roots of features of above architecture in this
paper will lead to a discovery of Indian mosques architectural patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Pattern Finding
  • Architecture
  • mosque
  • temple
  • India
  • Iran
پیرنیا،محمد کریم. 1382 . سبک شناسی معماری ایرانی. چاپ دوم. تهران : پژوهنده.
بلر، شیلا و بلوم، جاناتان. 1390 . هنر و معماری اسلامی (2). ت : یعقوب آژند. چاپ چهارم. تهران : سمت.
جرج، میشل. 1380 . معماری جهان اسلام. ت : یعقوب آژند. تهران : مولی.
دیزانی، احسان. 1392 . ساختار شکل در ابنیه آیینی اسلام. هنر و تمدن شرق، (2): 12-17.
کخ، ابا. 1373 . معماری هند، در دوره گورکانیان، ت : حسین سلطانزاده. تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی.
گاردنر، هلن. 1374 . هنر درگذر زمان. ت : محمدتقی فرامرزی. چاپ سوم. تهران : نقش جهان.
نظری، فرهاد و نیکزاد، ذات الله. 1393 . بررسی زمینه های پیدایش مسجد جهان نمای دهلی. فصلنامه علمی-پژوهشی شهراسلامی ایرانی، (16):.43-53
Albanese, M. (2000). Architecture in india, Original from the University of Michigan. Michigan: Publisher Om Book Service.