کلیدواژه‌ها = اقلیم
تعداد مقالات: 5
1. بازشناسی و تدقیق علت وجودی و نقش کارکردی شناشیر در بافت تاریخی بوشهر

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 77-88

حمیدرضا بحرانی؛ آزاده سپهری اهرمی