نویسنده = سعید حقیر
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر مدرنیته بر سازمان فضایی کابل در دوره امانیه و تهران در دوره پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.279946.4857

سعید حقیر؛ علی یاسر جعفری