بررسی عملکرد کمیته‌های نما (حدفاصل 1400-1393) و تدوین سناریوهای آینده‌پژوهی با بهره-گیری از روش آیدا

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر- تهران

2 دکترای مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان.

چکیده

بیان مسئله
کمیته‌های نما در سال 1393 با هدف هدایت فرایند طراحی معماری با تأکید بر نماهای باهویت به بدنه‌ی شهرداری تهران اضافه شد تا در جهت ایجاد هماهنگی و انسجام جداره‌های شهری گام بردارد. علیرغم برخی تلاش‌ها، این کمیته-ها با چالش‌های پیچیده‌ای همچون عدم هماهنگی میان کمیته‌های نما و نهادهای مدیریت شهری، عدم یکپارچگی صدور پروانه ساختمان و کنترل نما، برخورد سلیقه‌ای اعضای کمیته‌ها با طرح‌ها، فقدان ضوابط یکپارچه، عدم ارتباط میان کمیته‌ها، فقدان ضمانت اجرایی طرح‌های مصوب و تطویل زمان بررسی پرونده‌ها و فرسایشی شدن فرایند مواجه هستند به‌گونه‌ای که بحث‌هایی را مبنی بر تداوم یا عدم تداوم کمیته‌ها در بدنه‌ی شهرداری ایجاد کرده است.
اهداف پژوهش
این پژوهش بر آن است تا با شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های موجود با مرور ادبیات جهانی و کاربست آن در آسیب-شناسی اقدامات صورت گرفته به ارزیابی روندهای فعلی در حیطه سناریوی موجود پرداخته و در نهایت سناریوهای آینده‌پژوهی را تدوین نماید.
روش تحقیق
مطالعه‌ی حاضر به صورت انتقادی و به روش ترکیبی کیفی-کمّی صورت می‌گیرد. در فاز کیفی شاخص‌های مؤثر بر شفاف‌سازی فرایندها به‌واسطه مصاحبه و پرسشنامه‌های نیمه‌ساختاریافته و حضور در جلسات استخراج می‌شوند. در فاز کمّی نیز با بهره‌گیری از تحلیل‌های استنتاجی و موردپژوهی‌های صورت گرفته، ارزیابی و اعتبار شاخص‌ها سنجیده می-شود. در نهایت با استفاده از تکنیک «تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط» راهبردها و پروژه‌های پیشنهادی جهت ارتقاء کیفی کمیته‌های نما ارائه می‌گردد.
نتیجه‌گیری
برای برطرف نمودن نقاط ضعف و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در ساختار کمیته‌های نمای شهر تهران در مراحل مختلف، شش عنصر سناریویی ممکن (نحوه ادامه کار کمیته‌ها، نحوه تصویب نمای بناهای شاخص، فرایند فرجام‌خواهی، نحوه ارتباطات برون‌سازمانی و میان‌سازمانی، تحقق‌پذیری و ساختار رویه‌ای و کیفی جلسات) شناسایی شده که در قالب گزینه‌های حداکثر، متعادل و حداقل راهبردهایی را ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

evaluation of the performance of facade committees (between 1921-2021) and development of future research scenarios using َAida method

نویسندگان [English]

  • Hadi Pendar 1
  • sahar rastegar zhaleh 2
1 Urban Planning department
2 Ph.D in Restoration of Historic Monuments & Sites. Art University of Isfahan. Isfahan, Iran
چکیده [English]

statement of the problem
Façade committees were added to the body of Tehran Municipality in 2014 with the aim of guiding the process of architectural design in order to create coordination and coherence of urban walls. Despite some efforts, these committees face complex challenges such as lack of coordination between façade committees and urban management institutions, lack of integration of building permits and façade control. There is a lack of integrated rules, lack of communication between committees, lack of executive guarantees for approved plans and prolongation of meetings, and the erosion of the process, which can be accurately pathologically referred to global experiences and approaches in this field.
aims of research
This research intends to identify and categorize the existing challenges by reviewing the world literature and its application in pathology. .
Research Methods
The present study is a qualitative-quantitative combined method. In the qualitative phase, the indicators affecting the transparency of the processes are extracted through interviews and semi-structured questionnaires. In the quantitative phase, the evaluation and validity of the indicators are measured by using inferential analyzes and case studies. Finally, using the technique of "Aida", the proposed strategies and projects for improving the quality of facade committees are presented.
Conclusion
To eliminate weaknesses and turn threats into opportunities in the structure of Tehran facade committees in different stages, six possible scenario elements (how the committees continue to work, how to approve the facades of landmark buildings, the appeal process, how to communicate externally) Organizational and inter-organizational, feasibility and procedural and qualitative structure of meetings are identified) that provide strategies in the form of maximum, balanced and minimum options. Optimal strategies in each scenario are balanced strategies according to the existing context in the body of Tehran Municipality and the quality improvement of the meetings of the façade committees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban facades
  • control process
  • Aida technique
  • scenario based on futures studies façade committees in 22 districts of Tehran metropolis