شماره جاری: دوره 16، شماره 80، بهمن 1398، صفحه 5-80 
3. تولید و بازتولید فضا در چرخۀ دوم انباشت سرمایه؛نقدی بر زندگی روزمره در فضای زیسته

صفحه 3-6

جمیله توکلی نیا؛ محسن کلانتری؛ زهره فنی؛ پرویز آقایی


4. عوامل فراسازمانی مؤثر بر تصمیم‌سازی و عملکرد اخلاقی شرکت‌های خدمات مهندسی مشاوره

صفحه 3-6

امیر ردایی؛ محمدحسین صبحیه؛ سعید نظری توکلی؛ مقصود فراستخواه؛ داود دانش جعفری


6. استراتژی توسعۀ اقتصاد فرهنگی صنعت مد در ایران

صفحه 3-6

سپیده یاقوتی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ فریناز فربود