تحلیل و ارزیابی تطبیقی برنامۀ آموزشی تحصیلات تکمیلی معماری در دانشگاه‌های ایالات متحده امریکا

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

بیان مسئله: آثار شاخص معماری، نشان‌دهندۀ حضور افرادی با آگاهی و توانمندی لازم و به تبع آن وجود دانش معماری در آن‌ها است. بدیهی است که دستیابی به آن نیازمند آموزش مناسب نظری در کنار تجربه‌های عملی باشد؛ زیرا هدف معماری، ساخت محیط برای انسان است، از این‌رو به‌کارگیری روش‌های کارآمد در پاسخ به نیازهای او ضرورت می‌یابد. آموزش معماری در کشورهای متعددی دایر است، اما تعداد کمی معمار از این دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ بنابراین می‌بایست پذیرفت که اهداف و برنامه‌های آموزشی نقش مهمی در تربیت دانشجویان دارد.
هدف پژوهش: در این میان، هدف و وظیفۀ دانشگاه‌ها، فراهم‌آوردن بستر مناسب برای شکوفایی استعدادها و زمینه‌سازی برای روشنگری و نقادانه اندیشیدن دانشجویان است. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد دانشگاه‌های برتر معماری دنیا (به‌طور مشخص ایالات متحده) از لحاظ برنامۀ آموزشی دروس است و هم‌چنین اهدافی که آن‌ها در تربیت دانشجوی معماری به‌عنوان یک فرد کارآمد در حوزۀ صنعت معماری دنبال می‌کنند.
روش پژوهش: روش تحقیق به‌صورت تحلیلی است. از این‌رو با توجه به اهمیت نظام آموزش عالی در تربیت افراد معمار، برنامه‌های تدریس در بیست دانشگاه شاخص ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهداف و برنامه‌های متفاوت دوره‌های مختلف تحصیلی، دورۀ کارشناسی ارشد به‌عنوان دورۀ میانی و مهم مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: با توجه به مطالعات صورت‌گرفته، یافته‌ها حاکی از توجه هریک از این دانشگاه‌ها به تعریف اهداف و برنامه‌های آموزشی و آموزش‌های مطابق با آن و هم‌چنین وجود محیط‌های آموزشی به‌صورت آزمایشگاهی به‌منظور تجربۀ مهارت‌آموزی و پرورش خلّاقیت در دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis & Assessment of the Architecture Master Programs in the United States Universities

نویسندگان [English]

  • Nahid Sarmadi 1
  • Reza Sameh 2
1 M.A. in Architecture, Faculty of Architecture & Urbanism, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture & Urbanism, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: Prominent works of architecture indicate the emergence of individuals with adequate awareness, competence, and consequently, architecture knowledge. Achieving such a level of proficiency in architecture would surely require appropriate theoretical education alongside practical experience. As the aim of architecture is to build places for humans to reside, it a necessary to apply efficient tools in responding to such needs. Many countries deliver architecture educational programs, but few architects graduate from the schools. Hence, one would have to admit that educational programs and goals play an essential part in training students. 
Research objective: The duty of universities in this midst is to provide the right context for talents to actualize and provide the grounds for students to enlighten and think critically. The present study seeks to examine the performance of top architecture universities (in the USA) in terms of the curriculum and the goals they pursue in training architecture students as efficient individuals in the architecture industry. 
Research method: The present study adopts an analytical approach, investigating the curriculums of 20 prominent universities in the USA given the significance of the higher education system in training architects. Master’s programs were investigated as important intermediate programs given the various goals and plans adopted in different programs.
Conclusion: Our results indicated that each of the studied universities had defined educational goals and plans, designed respective educational programs, and provided educational labs to enhance skill learning and creativity in the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Architecture
  • USA
  • Master Program
رستمی نجف‌آبادی، مصطفی و آقاحسینی دهاقانی، محمدباقر. (1395). راهبردهای ارتقای کیفیت آموزش دروس کارگاه مصالح و ساخت و مصالح ساختمانی در رشتۀ معماری. مرمت و معماری ایران، 6 (11)، 101-115. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23453850.1395.6.11.2.5
رضایی، سیما و مهدی‌نژاد، جمال‌الدین. (1398). آموزش. فصلنامۀ فناوری آموزش، 10 (3)، 441-458. https://www.sid.ir/paper/155376/fa
سامه، رضا. (1397). راهنمای تدوین پایان‌نامه برای دانشجویان معماری. قزوین: انتشارات جهاد دانشگاه.
سلطان‌زاده، حسین و آرمسترانگ، راشل. (1379). آموزش معماران. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
صداقتی، عباس و حجت، عیسی. (1398). واکاوی برنامۀ درسی کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری و مقایسۀ میزان انطباق آن‌ها بر مؤلفه‌های آموزش معماری. فناوری آموزش، (4)، 512-528. https://doi.org/10.22061/jte.2018.3688.1919
طبیب‌زاده، کیمیاالسادات و پروا، محمد. (1400). آموزش معماری در ایران و مشکلات پیش ‌روی آن. معماری شناسی، 4 (18)، 1. https://civilica.com/doc/1443241
عظمتی، سعید؛ مظفر، فرهنگ؛ صالح صدق‌پور، بهرام و حسینی، سید باقر. (1396). اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی براساس مدل سرزندگی و ارتقاء آموزش. فصلنامۀ فناوری آموزش، 12 (2)، 249-258. https://doi.org/10.22061/jte.2018.3160.1801
گروت، لیندا و وانگ، دیوید. (1385). روش‌های تحقیق در معماری (ترجمۀ علیرضا عینی‌فر). دانشگاه تهران.
مظفر، فرهنگ و خسروی، وحید. (1398). مطالعۀ تطبیقى سه نسل آموزش دانشگاهى معماری از سه منظر روند، دانش و اندیشۀ طراحی. هویت شهر، 13 (37)، 59-72. https://www.sid.ir/paper/154788/14
میرریاحی، سعید. (1393). سنجش و ارزیابی در نظام آموزش معماری با تأکید بر یادگیری مبتنی بر تیم و ارزشیابی همتایان. معماری و شهرسازی آرمانشهر، 7 (13)، 107-117. https://www.armanshahrjournal.com/article_33440_504df89ed9a7b1ba51b76eb83c4317d6
Broadfoot, O. & Bennett, R. (2003). Design Studios: Online? Comparing traditional face-to-face Design Studio education with modern internet-based design studios, College of Fine Arts (COFA). In Apple University Consortium Academic and Developers Conference Proceedings 2003 (pp. 9–21). Adelaide, Australia. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=E36FCCD1F9EB81E5B9D66D1014D59989?doi=10.1.1.124.3548&rep=rep1&type=pdfJørgensen, T. & Claeys-Kulik, A. (2021).Universities without walls a vision for 2030, published on February 2021, From https://eua.eu/downloads/publications.
Habraken, N. J. (2006). Questions the will not go away: Some remarks on long term trends in architecture and their impact on architectural. Open House International, 31 (2), 12-19. https://doi.org/10.1108/OHI-02-2006-B0003
Laiserin, J. (2002). From Atelier to telier: Virtual Design Studios.published on January 2002. Architectural Record.
Schön, D. A. (1988). Designing: Rules, types and worlds. Design Studies, 181-190. https://doi.org/10.1016/0142-694X%2888%2990047-6
Maurice, F. (1992). Strong (The United Nations Conference on Environment and Development). The Global Partnership for environment and development: A Guide to Agenda 21 post Rio Edition. United Nation digital library.