کلیدواژه‌ها = دزفول
نقش قبله در جهت‌گیری مساجد سنتی شهر دزفول

دوره 16، شماره 70، فروردین 1398، صفحه 60-49

10.22034/bagh.2019.84964

حامد حیاتی؛ مرضیه فاخری رئوف؛ بهاره کاروانی


تهویه طبیعی در شوادون‌های شهر دزفول با بهره‌گیری از مدل‌سازی CFD

دوره 11، شماره 30، مهر 1393، صفحه 37-48

مرتضی حزبئی؛ زهرا ادیب؛ فرشاد نصراللهی


تعیین الگوی بهینه حیاط مرکزی در مسکن سنتی دزفول با تکیه بر تحلیل سایه دریافتی سطوح مختلف حیاط

دوره 10، شماره 27، دی 1392، صفحه 39-48

محسن تابان؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمدرضا بمانیان؛ شاهین حیدری