نویسنده = محمدعلی کی نژاد
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی عدالت فضایی در توسعه مجدد فضاهای شهری ‏(مورد پژوهشی: طرح موضعی عتیق شهر تبریز)

دوره 15، شماره 67، دی 1397، صفحه 43-52

مرتضی میرغلامی؛ محمدعلی کی نژاد؛ بهرام علیزاده