تاثیر فرهنگ قومی بر مبلمان سلجوقی

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا

چکیده

بررسی تاثیر فرهنگ قومی بر مبلمان سلجوقی
چکیده
سلجوقیان، پیش از رسیدن به حکومت، قومی بیابانگرد و غارتگر بودند که با بیابانگردی و شبانی روزگار می گذراندند. این قوم پس از رسیدن به حکومت یکی از بزرگتربن سلسله های پس از اسلام در ایران را بوجود آوردند.این قوم بیابانگرد در برخورد با فرهنگ و هنر غنی ایرانی تحت تاثیر ایرانیان به ویژه وزیران ایرانی با تدبیر خویش،به خوی و خصلت ایرانیان پرورده شده و توانستند اولین امپراتوری یکپارچه را در ایران پس اسلام به وجود آورند.با وجود آنکه این افراد شیوه حکومت داری وفرهنگ شهر نشینی را از ایرانیان آموخته بودند، اما بسیاری از عادات و سنتهای قومی و قبیله ای خویش را حفظ کردند.
در این میان هنر که همواره محصول زمان خویش بوده است، محل تجلی این آمیختگی و تلاقی دو فرهنگ ایرانی- سلجوقی می شود. مبلمان نیز به عنوان هنری کاربردی (به ویژه نشستگاههای درباری )همواره بیانگر نگرش و فرهنگ حاکم در هر دوره بوده است. از این رو در این پژوهش سعی بر آن است تا با نگاهی جامعه شناسانه علل ویژگی خاص مبلمان سلجوقی که همانا کوتاهی سطح نشستگاه وشیوه نشتن کاربر می باشد، مورد بررسی قرار گیرد. و در این راستا به پرسش هایی از این دست پاسخ داده شود:چه عللی را می توان در پیدایش مبلمان سلجوقی دخیل دانست؟ آیا با نگاهی جامعه شناسانه می توان عوامل تاثیرگذار بر این سبک را شناسایی کرد؟
در این پژوهش، نخست به ریشه های قومیتی و اوضاع اجتمایی سلاجقه پرداخته شده ، سپس مبلمان سلجوقی از منظر سبک و عوامل تاثیر گذار بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که مبلمان سلجوقی محصول آمیختگی فرهنگ قومی بیابانگرد با سنتهای رفتاری خویش با فرهنگی شهری و سنتهای حکومت داری ایرانی می باشد.
واژگان کلیدی سلجوقیان ایران، مبلمان سلجوقی، اوضاع اجتماعی سیاسی سلجوقیان ایران، نشتگاههای کوتاه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

studying the effects of ethnic culture in appearance of Seljuk furniture

نویسنده [English]

  • nahid rahmanpour
alzahra university
چکیده [English]

Studying the Effects of Ethnic Culture in appearance of Seljuk Furniture
Abstract
Before the Seljuk reaches the power, they were a nomadic tribal who lived pastoral and nomadic style, so urban lifestyle habits and the adoption of the law and order was inconsistent with their nomad and desert nature. This caused them to be less familiar with the customs of urbanization living. Seljukians after capturing Neyshabour, where they were introduced to Iranian statecraft and since these tribes were nomad under Iranians shifty, especially Iranians ministers themselves were taught the principles of the urban life rule, Iranians impressed many of their art tastes. Nevertheless, this has not resulted in the loss of ethnic culture of Seljukian and their many tribal customs and folklore traditions were protected and mixed with the Iranians culture.

In this respect the art, that is always a product of its time, become a place for the fusion and confluence of Iranian-Seljuk culture. Furniture also as a functional art (especially court seating) expresses the attitude and culture of each period.

In light of the relative calm in this period, Decorative Arts were in full bloom and innovation; the objects produced for people were in high structural quality and highly decorative. But whatever makes worthy for this research the arts of this period, is the tradition of using the motif of a figure that has led furniture, especially seating, to be as one of the most important elements of trappings of sovereignty manifested in the designs engraved on glazing vessel, illumination, etc. Thus, it may recognize that Seljuk art, especially porcelain decorative motifs, are as encyclopedic image of Seljuk seating .

Furniture as an art - industry has always been closely associated with humans as a user and habits and social life of peoples and civilizations throughout different histories. This art - applied object, especially in courtier seating, in addition to the application aspect also has a concept. Thrones are always carriers of symbols such as sovereignty and power; and have expressed the attitude of the rulers in a symbolic language

Seljuk seating, due to exaggerated shortness and the user’s sitting form that before it is unprecedented in Iranian furniture, caused to engage the reader's mind the why of this type of structure. Hence, in this study, it is tried with a sociological look to the social and political situation of Seljuk and also evaluation the aesthetic style of furniture (seating) of this period to answer to these questions: What causes can be implicated in the appearance of the Seljuk furniture? With a sociological look, can the affecting factors be recognized?

The findings of this study strengthen this hypothesis that the Seljuk furniture is a product of a nomad tribal culture and their traditional behaviors fusion with an urban culture and governance traditions of Iran.

Keywords: Seljuk of Iran, Seljuk Furniture, Salajegheh political and social situation in Iran, short seating

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Seljuk of Iran
  • Seljuk Furniture
  • Salajegheh political and social situation in Iran
  • Short seating