واکاوی درون مایه های بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا با رویکرد ارتقاء رقابت پذیری

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ،تهران ، ایران

3 دکتری شهرسازی، استاد، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: امروزه بسیاری از شهرها دچار رکود حیات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی هستند. در این راستا، بهره گیری از فرهنگ در قالب فرایند بازآفرینی فرهنگ- مبنا به عنوان راه حلی نوین، مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است و این ادعا وجود دارد که این فرایند قادر است تا ضمن حل بسیاری از معضلات موجود، شهرها را برای ورود به عرصه های رقابتی آماده سازند. در نتیجه با توجه به اینکه عدم درک صحیح مدیران شهری از فرهنگ به عنوان یک سرمایه ارزش آفرین سبب شده است تا بسیاری از سرمایه های تاریخی و فرهنگی موجود در شهرها و به تبع مزایای رقابتی حاصل از آنها مورد بی توجهی قرار گیرند، شناسایی مفهوم بازآفرینی فرهنگ- مبنا، مؤلفه ها و درون مایه های تأثیرگذار آن بر رقابت پذیری شهری بسیار حائز اهمیت می باشد.
هدف: این پژوهش سعی دارد تا با بررسی مفاهیم، اندیشه های نظری و داده های به دست آمده، درون مایه های دخیل در موفقیت فرایند بازآفرینی فرهنگ- مبنا در راستاء رقابت پذیری را استخراج کرده و مورد تحلیل قرار دهد.
روش تحقیق: در پژوهش حاضر، روش تحقیق بر حسب هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی است؛ در بخش توصیفی از نوع مطالعات زمینه یابی و در بخش تحلیلی، از نوع مطالعات اکتشافی- کتابخانه ای است. این پژوهش همچنین از نوع کیفی می باشد که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع اسقرائی، مصاحبه به عنوان ابزار گردآوری داده ها و روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است.
نتیجه گیری: دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که بازآفرینی فرهنگ- مبنا با بهره گیری از فرهنگ به عنوان موتور محرکه توسعه، ضمن اصلاح شرایط و دستیابی به نوعی بهبود مستمر و کیفی، ارتقاء رقابت پذیری شهری را هدف قرار می دهد و سعی دارد تا از طریق چهار مؤلفه صنایع خلاق و فرهنگی، آفرینش مکان و خلق محلات فرهنگی، گردشگری فرهنگی و رویدادمداری و برندسازی شهری، شهرها را برای حضور در عرصه های رقابت پذیری آماده کند. همچنین بر اساس دستاوردهای عملی پژوهش، تأثیرگذاری مؤلفه های بازآفرینی فرهنگ مبنا بر رقابت پذیری شهری از طریق پایبندی به هفت درون مایه از جمله سرمایه محوری و زایندگی فرهنگ، شکوفایی صنایع خلاق و فرهنگی، شبکه سازی و خلق جاذبه های شهری، پایداری فرایند بازآفرینی فرهنگ- مبنا، تبلیغات و روابط بین-الملل، برندسازی رقابتی مبتنی بر فرهنگ و آفرینش مکان های رقابتی و سودآور ممکن می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of Culture-led Urban Regeneration Themes Based on Competitiveness Approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Moradi 1
  • Zahra Sadat Saeideh Zarabadi 2
  • Hamid Majedi 3
1 Ph.D student in Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Urban Ph.D., Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Urban Plannin Ph.D., Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem Statement: Today, many cities suffer from social, economic and environmental depression and all of these issues have reduced their attractiveness. In this regard, using of culture in the form of Culture-led regeneration process as a new solution has been considered by urban managers and there is a claim that this process is able to solve many of the problems in cities as well as prepare cities for entry into national and international competition arena. Consequently, due to the fact that the lack of understanding of urban managers of culture as a value-creating capital has caused many of the historical and cultural capital existing in the cities and the resulting competitive advantages of them to be neglected, recognizing the concept of culture-led regeneration, its components and its influences themes on urban competitiveness is very important.
Purpose: The Purpose of this research is analyzing of culture-led urban regeneration themes based on competitiveness approach.This research attempts to study of concepts, theoretical ideas and obtained data. Also it attempts to extract and analyze the themes which are involved in the success of the culture-led regeneration process in the direction of competitiveness.
Research Methodology: In this research, the research methodology is applied in terms of its purpose and is descriptive-analytic in terms of data collection. Also it is a type of field study in the descriptive part and is a kind of exploratory-library studies in the analytical section. This research is also a qualitative type that using of posteriori qualitative content analysis method. Data collection tool is interview and the sampling method is purposeful.
Conclusion: Research achievements show that culture-led regeneration utilizes of culture as a catalyst for development and at the same time, by improving the conditions and achieving a kind of continuous and qualitative improvement, it aims to achieve the promotion of urban competitiveness. It tries to prepare cities for competitive contexts and enhance their competitive advantage in comparison with rival cities through four components that are creative and cultural industries, placemaking and creation of cultural neighborhoods, cultural tourism and eventful and city branding. Also, based on practical research achievements, the impact of the culture-led urban regeneration components on urban competitiveness is possible through adherence to seven themes; they are axial capital and cultural generate, flourishing of creative and cultural industries, stability of the culture-led regeneration process, advertising and international relations, competitive branding based on culture and competitive and profitable placemaking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Culture-led Regeneration"
  • "Urban Competitiveness"
  • "Qualitative Content Analysis"