نشانه شناسی مراسم آیینی پیرِ شالیار در منظر فرهنگی هورامان

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

نشانه شناسی مراسم آیینی پیرِ شالیار در منظر فرهنگی هورامان
چکیده
مقدمه
مقاله ی حاضر، پژوهشی میدانی و کتابخانه ای می باشد که به معرفی و بازسازی معنایی مراسم آیینی پیرِ شالیار در منظر فرهنگی هورامان از توابع شهرستان سروآباد واقع در استان کردستان، از منظر نشانه شناسی می پردازد. موضوع مهم در نشانه شناسی، بحث تولید معنا و چگونگی معنادار شدن جهان توسط نظام نشانه هاست. معنا، مفهومی است که یک نشانه بیان گر آن است.
بیان مسئله
در این میان، رسوم، سنت ها و آیین های کهن، به عنوان نشانه/بازنمودی فرهنگی از اندیشه و تفکر انسانی، با منشی نمادین، تفسیری از جهان و جهان بینیِ انسان ارائه می دهند که در جهان معاصر، به واسطه ی سیطره ی ارتباطات مجازی، در حال اضمحلال و فراموشی هستند، و امکان بهره برداری از آن ها در ابعاد گوناگون توسعه در حال از بین رفتن است.
هدف
بر این اساس، هدفِ عمده ی این بررسی، کشف و تدوین دلالت های معنایی مراسم آیینی پیر شالیار و نظام معنایی حاصل از نشانه/بازنمون هایِ نمادین آن است، تا به واسطه آن بتوان گام هایی در جهتِ تسهیل تبادلات فرهنگی و فراهم نمودن زمینه های توسعه در این منطقه برداشت.
روش تحقیق
بدین منظور، پژوهش حاضر، در قالب یک روش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از روش مردم نگاری و اسنادی، و برای تجزیه و تحلیل داده های کیفیِ گردآوری شده، از روش نشانه شناسی بهره می برد.
نتیجه گیری
بخش پایانی این مقاله پس از خوانش نشانه شناختی این مراسم در سطوح معنایی مختلف، نشان می دهد که مراسم پیر شالیار، نشانه ای نمادین از باور قومی و جمعی مردم در منظر فرهنگی هورامان است که سطح جدیدی از معانی ضمنی را در برابر مخاطب می گشاید. همچنین، این مراسم از منظر نشانه شناختی، طرح قابل تأویلی از یک آیین عرفانی را روایت می کند که خداپرستی مردم این دیار را در یک انسجام و پیوستگی اجتماعی در منظر فرهنگی هورامان به عینیت می رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Semiotics of Pir-e Shaliar Ritual Ceremony in Cultural Landscape of Hawraman

نویسندگان [English]

  • Yousef Hamejani 1
  • Qader Bayzidi 2
  • Jalil Sahabi 2
1 Faculty member of Islamic Azad University of Mahabad Branch
2 Faculty member of Islamic Azad University of sanandaj
چکیده [English]

Abstract
Introduction
The current study is a field research conducted by systematic library research that introduces and restores the meaning of Pir-e Shaliar ritual ceremony in the cultural Landscape of Hawraman of Sarvabad in the province of Kurdistan in terms of semiotics. A significant matter in semiotics is the production of meaning and the meaningfulness of the world by the system of signs. Meaning is a concept expressed by a sign.
Problem statement
In this regard, the customs, traditions, and rituals, as Cultural signs/representation of human thoughts offer an interpretation of the world and the human's worldview through symbolic means, which are on the verge of oblivion by the dominance of virtual communication in the contemporary world, and their entire exploitation in various aspects of development is impossible.
Research objective
Therefore, the main purpose of this study is to discover and articulate the implications of meaning in Pir-e Shaliar ceremony and the system of meaning derived from its symbolic signs /representations. So by that, steps have been taken to facilitate cultural exchanges and to provide development opportunities in the region.
Methodology
The present study is based on a qualitative method in which data is collected through ethnographic and documentary methods, and analyzed through semiotic method.
Conclusion
The final section of this paper reveals that Pir-e Shaliar ceremony is a symbolic sign of the ethnic and collective beliefs of people in the cultural landscape of Hawraman, which opens a new level of implicit meanings to the audience. Also, this ceremony narrates an implicit scheme of a mystical tradition from the semiotic point of view, that objectifies the deism of the people of this land in a social cohesion in the Cultural Landscape of Hawraman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Semiotics
  • Meaning
  • Syntagmatic and Paradigmatic relations
  • Pir-e Shaliar ceremony
  • The Cultural landscape of Hawraman