چارچوب‌بندی الگویی برای تحلیل دستگاه روحانی جهان دین و هنر براساس جامعه شناسی دین ماکس وبر

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان- دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی

2 دکتری فلسفه.عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

3 ریس دانشکده کار افرینی و گردشکری دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

اندیشه اصلی این پژوهش درباره ساختار جهان دینی و تاثیر آن بر ایده مسلط دوران و عوامل، کنش‌های آنها و سلسله‌مراتب قدرت است. این مطالعه در پی ساخت چارچوبی مفهومی برای فهم این مساله و تطبیق آن با جهان هنر با کمک از جامعه‌شناسی دین ماکس وبر است. دین و هنر به عنوان دو ظرف و متن همسان انگاشته شده‌اند. از خلال توجه به نقش نهادها و نیروهای آن در خلق جهان دینی به نظر می‌آید که می‌توان این مسیر را درست‌تر پیمود. همان‌طور که جامعه‌شناسی دین وبر هم به نقش نیروهای مذهبی و رابطه‌ی میان تصورات دینی و جنبه‌های سلوک انسانی در جامعه اشاره دارد. ساخت کلیسا و دستگاه سازمانی دینی قرابت بسیاری به سازمان‌ها و نهادهای جهان هنر و ساخت سلسله‌مراتبی آن دارد. کلیسا به مانند دستگاهی روحانی است که به صورت نظام‌مند و تشکیلاتی دنبال ساخت الگو و شیوه عمل است، معادل آن را در دستگاه روحانی جهان هنر می‌توان دید.
کوشش ما این است تا ساحت‌های دین و هنر به مثابه حوزه گردش ایده نمایانده شود و با بیان نسبت هر یک با فضای اجتماعی و ساختار قدرت، بر اساس جامعه‌شناسی دین وبر به یک رده‌گان‌شناسی از نهاد هنر (معاصر) و عاملان بسط خواست و ایده آن دست یافت و تحولات ساختاری در هر یک از میدان‌ها نشان داده شود. برای فهم این سلسله مراتب و تکوین دستگاه روحانی، نخست به جهان اندیشه و تاثیر آن بر شکل‌گیری سلسله‌مراتب و رفتار سوژه‌ها پرداخته و در گام بعد به خود عوامل- نهادها و نسبت آنها با ایده مسلط می‌پردازیم. این چارچوب شکل گرفته و نظام سلسله‌مراتبی، الگوی ساختاری مستحکمی به دست می‌دهد که به طبیعت جهان هنر نزدیک است. معادل آن را در جهان هنر در نهاد موزه- گالری می‌توان دید و با آن تطبیق داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constituting a Model for Analyzing the Spiritual device of Religion and Art World based on Max Weber's Sociology of Religion

نویسندگان [English]

  • mehdi qadernezhad 1
  • Marzieh Piravi Vanak 2
  • Sadreddin Tahery 3
1 Isfahan university of art
2 master, Isfahan university of art
3 Isfahan university of art
چکیده [English]

The main idea of this research is about the religious world and its impact on the dominant idea of the era and their factors, actions, and the hierarchy of power. This study seeks to discover and construct a conceptual framework for understanding this issue with the help of the sociology of religion of Max Weber. Religion and art are considered as two homologous texts. By attention to the role of its institutions and forces in the creation of the world of religion-art it would seem that this route could be passed more appropriate. As the sociology of Weber's religion also implies to the role of religious forces and the relationship between religious beliefs and the acceptance of assignments and other aspects of human behavior in society. The construction of the church and the religious organization device has a great affinity with the organizations and institutions of the world of art and the building of its hierarchy.
In this way, you can see the historical development of the device of religious experts and redefined it in the new field of interest in this research, namely, (contemporary) art. To understanding this hierarchy and the development of the religious-arts device, first, we attend to the world of thought and its impact on the formation of hierarchy and the behavior of subjects and in the next step, we notice to the agents-institutions and their relation to the dominant idea and power. This framework and the dynastic system give a solid structural pattern that is close to the nature of the art world. The equivalent of it in the art world could be seen at the museum-gallery and reconciling with it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Max Weber's Sociology of Religion
  • Spiritual Device
  • Religious Experts
  • Art World
  • Institution of Gallery