تبیین مفهوم و ویژگی های شهر هوشمند

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسین مشاور پژوهش و عمران

2 استاد گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران

4 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

چکیده

طرح مساله : شهرها به‌طور ذاتی با چالش‌های پیچیده و گسترده‌ای (که به هم مرتبط اند) مواجه هستند که تنها از طریق یک رویکرد سیستماتیک قابل حل است. به عبارت دیگر تجمع انبوه عظیمی از ساکنان منجر به آشفتگی و بی نظمی شده و شرایطی را بوجود آورد که نه تنها تعادل شهرها را به سقوط کشانده، بلکه دستیابی به پایداری را با روشهای کنونی اداره و توسعه شهری ناممکن ساخته است. در نتیجه برنامه‌ریزان شهری در سراسر جهان می‌کوشند تا با نگاهی یکپارچه به تمامی ابعاد شهرنشینی مدل‌هایی را برای توسعه شهرهای قرن 21 به منظور پاسخگویی به خواسته‌ها و انتظارات جدید دنیای امروز توسعه دهند. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه‌ریزی شهری، توسعه شهر هوشمند می باشدکه در طول سال-های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. شهر هوشمند به عنوان محور تحول و توسعه هزاره مطرح شده و به معنای گشایش مفاهیمی نو در برنامه‌ریزی شهری است که قابلیت‌های جهان واقعی و مجازی را برای حل مشکلات شهری با هم ترکیب می‌کند.هدف تحقیق :هدف کلی این تحقیق ارائه یک پایه و اساس برای تحقیقات در زمینه شهر هوشمند است. در واقع به دنبال تبیین نظری مفهوم، معانی، ابعاد، مشخصه ها، شاخص ها، باورهای متعارف، پیش روی شهر هوشمند از طریق تجزیه وتحلیل عمیق و ژرف ادبیات مرتبط در این حوزه با به بحث گذاشتن این مفهوم است. روش تحقیق: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و اکتشافی است.نتایج تحقیق: نتایج این تحقیق نشان می دهد علی‌رغم ادبیات گسترده در مورد مفهوم شهر هوشمند، هنوز یک درک روشن و واضح و اجماع عمومی در این باره وجود ندارد و محققان حوزه‌های علمی مختلف محتوای متنوعی را پیشنهاد کرده‌اند. بطوری که برخی فناوری‌های هوشمند را به عنوان تنها یا حداقل مهمترین جزء شهر هوشمند مد نظر قرار داده‌اند، عده‌ای دیگر تعاریفی را پیشنهاد کرده‌اند که فراتر از فناوری است و بر این باورند که اتخاذ فناوری پایان کار نیست. فناوری‌ها می‌تواند در شهرها برای توانمندسازی شهروندان از طریق تطبیق این فناوری‌ها با نیازهای آن‌ها بجای تطبیق زندگی آن‌ها با الزامات فناوری مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه معنای یک شهر هوشمند چند وجهی است. نکته کلیدی این است که شهرها باید پاسخگوی تغییرات زمینه‌ای که در آن عمل می‌کنند باشند و اینکه چه چیزی باید به عنوان هوشمند در نظر گرفته شود بستگی به شرایط زمینه‌ای متنوع (متن وبستر) از قبیل سیستم سیاسی، شرایط جغرافیایی و انتشار فناوری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Smart City concept and features

نویسندگان [English]

  • shahram parsa 1
  • ahmad pourahmad 2
  • Keramattolah ziari 3
  • Hossein Hataminejad 4
1 Consulting Engineers of pajohesh va omran
2 Prof. of Geography and Urban Planning, university of Tehran
3 assistant prof, Dept of Geography and Urban Planning, university of Tehran
4 associate professor, collage of Geography and Urban Planning, university of Tehran
چکیده [English]

Explaining the problem:Cities are inherently complex and widespread challenges are interrelated, are facing can be solved only through a systematic approach.In other words, the accumulation of a huge mass of people has led to chaosAnd created the conditions that led to the collapse not only the balance of the cities, but also to achieve stability with the current methods of administration and urban development made it impossible.As a result urban planners around the world are trying to the models a integrative perspective to all aspects developing of urbanization in the 21st century in order to meet new demands and expectations of today's day.One of the new concepts to deal with the current challenges in the field of urban planning cities, the development of smart city that has attracted much attention during recent years.One of the new concepts to deal with the current challenges in the field of urban planning cities, the development of smart city that has attracted much attention during recent years. Smart City as the centerpiece of development and the Millennium Development raised and And means opening new concepts in urban planning is the real and virtual worlds capabilities to solve urban problems combines. Research goal:The aim of this study is provide a foundation for research on smart cities.In fact, to follow the theoretically explain the concept, meanings, dimensions, attributes, indexes, conventional beliefs, challenges and risks facing the smart city through profound analysis of relevant literature in this field through discussing the concept. . Research Methodology:The research method is analytical and exploratory. Results: The results show that despite extensive literature on the concept of smart cities, yet a clear understanding and consensus on this issue does not exist andAnd various academic researchers have suggested various content. So that some intelligent technologies as the only or at least considered the most important component of Smart CityHave, Others have suggested a definition that goes beyond technology and believe that technology adoption is not the end.Technology can empower citizens through matching these technologies in cities instead adapt them to their needs with the requirements of the technology used.In addition, the meaning of a smart city is multifaceted.The key point is that cities must respond to changes in the context in which they operate.And what should be considered as intelligent depends on a variety of underlying conditions (text) such as the political system, geography and dissemination of technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart city
  • Smart components
  • Smart risks
  • rapid urbanization