بازاندیشی در سرعت دگردیسی کالبدی محیط‌های مسکونی از منظر ساکنین نمونه موردی: محله نیاوران، تهران

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران- بابلسر

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

محیط‌های مسکونی همواره در حال تغییر هستند. تغییر ویژگی‌های کالبدی و تماس دائمی ساکنین با چرخه‌های تمام ناشدنیِ ساخت‌وساز اهمیت ویژه‌ای در ارزیابی کیفیت محیط مسکونی دارد. با این حال کنترل شدت یعنی نوع و سرعت تغییرات کالبدی در جهت رضایتمندی ساکنین نیز چندان مورد توجه سیاستگذاران ابعاد کالبدی در محلات شهری نبوده است. این امر مستلزم دریافت تجربه ساکنین از شدت تغییرات است که از تحلیل‌های ریخت شناختی و کمی حاصل نمی شود. بنابراین وجوه معنادارِ اشتراکات و تفاوت‌های شاخص‌های مؤثر بر ارزیابی عاطفیِ ساکنین بر اساس معیار رضایتمندی در کوچه‌های متفاوت ازنظر سرعت تغییرات کالبدی، پرسش اصلی این پژوهش است. لذا شناخت چگونگی تشخیص نوع و شدت تغییرات و روایت ارزیابانه ساکنین از آن‌ها در فهم فرایند پیچیده انطباق و عوامل مؤثر بر آن سودمند است. این پژوهش به روش ترکیبی اکتشافی با تکنیک های کیفی و کمی گردآوری اطلاعات همچون مصاحبه و بررسی ریخت شناختی تغییرات در دوره زمانی بیست ساله به انجام رسید. بستر پژوهش کوچه های قدیمی محله نیاوران از محلات واقع در شمال تهران بوده است .فاز کیفی امکان اکتشاف سوا لات، تحلیل داده‌ها به روش تفسیری پدیدار نگاری و تشکیل فضاهای نتیجه در سرعت‌های کم، متوسط، بالا و شرایط دگرگونی را فراهم نمود. پرسشنامه 5 درجه‌ای لیکرت به‌منظور آزمون روایی و پایایی نتایج در کوچه‌های اصلی و کنترل به روش نمونه‌گیری هدفمند اجرا شد. با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل واریانس و اعتبارسنجی سوا لات در هر یک از گونه‌ها، تحلیل مقایسه زوجی بین گونه‌ها و عوامل شش‌گانه چارچوب مفهومی با آزمون کروسکال والیس انجام شد. نتایج حاصل، شاخص‌های تجربه و روایت ارزیابانه تغییرات را بر اساس چارچوب نظری تایید نمود اما در عوامل مؤثر در انطباق و معیارهای رضایتمندی در سرعت‌های مختلف تفاوت های معناداری دیده شد. بررسی نتایج حاکی از تفاوت معیارهای ارزیابی و رضایتمندی ساکنین در کوچه های دگرگون شده نسبت به سایر گونه های سرعت بوده است. رضایت‌مندی نیز مستلزم تنظیم نگرش و انطباق با معانی جدید است. به دلیل ماهیت کیفی دریافت تجربه ارزیابانه ساکنان در محیط های مختلف تدارک آن در محلات مشابه می تواند زمینه مطلوبی جهت انجام مطالعات فرا تحلیل و دستیابی به چارچوب نظری پاسخگو به شرایط محلات مشابه کلانشهر تهران را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking in the physical changes’ pace from resident’s point of view in the residential environments. Case study: Niavaran neighborhood of Tehran

نویسندگان [English]

  • Hadi Pendar 1
  • kamran zekavat 2
1 urbanism department lecturer
2 professor assistant at shahid beheshti university
چکیده [English]

Residential environments are constantly changing. Permanent changes in the physical characteristics and residents in constant contact with inconsistent and never-ending cycle of construction and residents of non-compliance with some of the mainstream, such as a row houses to high-rise tower in assessing residents of attention to their living environment. Therefore, understanding how to assess emotional and physical changes lead to interruption, or vice versa residents’ effective link with the environment, to assess the quality of the residential environment is essential. This research aims to achieve a satisfactory theoretical framework for understanding the adaptation process at different stages of metamorphosis residents with physical changes as the neighborhood's streets. In this context, understanding how to determine the type and severity criteria for structural changes and the formation of evaluative narrative residents over time to achieve a clearer understanding of the complex process of adaptation residents is beneficial to the environment. Significant aspects influencing satisfaction index of physical changes in the process of transformation of the residential experience different rates of current research questions. This exploratory study combined qualitative and quantitative data collection techniques such as interviews and study morphological changes in the period of twenty-year-old alleys in the old streets of the neighborhood itself, the neighborhood in northern Tehran. In the qualitative research methods to explore possible research questions in each case and the case studies provided. The results show that the process of objective and subjective traits exterior residential environment that leads to the formation of an attitude is satisfied with the changes, in terms of which stage of metamorphosis neighborhood streets, as it is different. Happiness requires attitude adjustment and formation of cohesive narrative of the changes is the inner satisfaction of social interaction and new meanings in this process takes place. The relationship between speed and reduce livability at different speeds at high and average speed of change have highest dissatisfaction and in low speed and changed alleys are less than them. It can be said with regard to the results of the questionnaire, they are reliable and valid. The conceptual framework for understanding the factors obtained in the form of physical changes from the perspective of residents, provides the opportunity for planners to issues important to residents in the normal process of structural transformation to achieve policy. Introduces a conceptual framework for understanding the physical changes from the perspective of residents, provides the opportunity for planners to issues important to residents in the normal process of physical transformation of residential environments to achieve policy. Because of the qualitative nature of evaluative get experience in different environments to provide residents in the same neighborhood can be a good background for meta-analysis studies and achieve a theoretical framework responsive to the conditions of similar facilities to provide Tehran metropolis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnitude of physical changes
  • Pace of changes
  • Affective appraisal
  • Satisfaction
  • Mixed Method research