مستند سازی باغهای تاریخی همدان بر اساس روش فهرست‌برداری (مطالعه موردی: باغ نظری و باغ‌ خانه آمریکایی‌ها)

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری -محقق

2 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

همدان با اقلیمی مناسب دارای باغهای بسیاری بوده است. متاسفانه با تغییرات زیادی که در ساختار شهر صورت گرفته بسیاری از باغها برای ساخت و ساز به بافت شهری افزوده شده و تعداد محدودی از آنها بازسازی شده‌اند. باغ نظری و خانه امریکایی‌ها از جمله باغ‌هایی هستند که پس از بازسازی با کاربری‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند . از آنجا که بازسازی باغها می‌بایست با توجه به مطالعات منسجم از عناصر و لایه‌های مختلف باغ صورت پذیرد. این نوشتار با روش فهرست‌برداری به مطالعه تغییرات دو باغ اشاره شده در حین بازسازی می‌پردازد. این نوشتار با هدف ارزیابی کالبدی و فضایی ساختار باغ نظری و خانه امریکایی‌ها در گذشته و حال با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با شیوه مقایسه و رویکرد کیفی با جمع‌آوری اسناد، مدارک و برداشت‌های میدانی به این پرسشها پاسخ ‌دهد، 1)چگونه می‌توان ساختار باغهای بازسازی شده همدان را بر اساس منشور فلورانس ارزیابی نمود.2) چگونه می‌شود به ویژگی‌های مشترک و متفاوت در بازسازی و حفاظت باغهای همدان دست یافت؟ نتایج حاصل از این پژوهش که در دو نمونه از باغ‌های تاریخی همدان؛ نظری و خانه آمریکایی‌ها صورت گرفت نشان می‌دهد که بازسازی هر دو باغ بر اساس مستندات تاریخی و منشور فلورانس صورت نگرفته و باغ خانه‌آمریکایی‌ها در گذر زمان بیشتر دستخوش تغییرات شده است. بیشترین تغییراتی که در هر دو باغ بر اساس اطلاعات روش فهرست‌برداری متوجه آن شده است در انتظام باغ، کاربری بنا در گذر زمان و ساختار فیزیکی دیده می‌شود.

همدان با اقلیمی مناسب دارای باغهای بسیاری بوده است. متاسفانه با تغییرات زیادی که در ساختار شهر صورت گرفته بسیاری از باغها برای ساخت و ساز به بافت شهری افزوده شده و تعداد محدودی از آنها بازسازی شده‌اند. باغ نظری و خانه امریکایی‌ها از جمله باغ‌هایی هستند که پس از بازسازی با کاربری‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند . از آنجا که بازسازی باغها می‌بایست با توجه به مطالعات منسجم از عناصر و لایه‌های مختلف باغ صورت پذیرد. این نوشتار با روش فهرست‌برداری به مطالعه تغییرات دو باغ اشاره شده در حین بازسازی می‌پردازد. این نوشتار با هدف ارزیابی کالبدی و فضایی ساختار باغ نظری و خانه امریکایی‌ها در گذشته و حال با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با شیوه مقایسه و رویکرد کیفی با جمع‌آوری اسناد، مدارک و برداشت‌های میدانی به این پرسشها پاسخ ‌دهد، 1)چگونه می‌توان ساختار باغهای بازسازی شده همدان را بر اساس منشور فلورانس ارزیابی نمود.2) چگونه می‌شود به ویژگی‌های مشترک و متفاوت در بازسازی و حفاظت باغهای همدان دست یافت؟ نتایج حاصل از این پژوهش که در دو نمونه از باغ‌های تاریخی همدان؛ نظری و خانه آمریکایی‌ها صورت گرفت نشان می‌دهد که بازسازی هر دو باغ بر اساس مستندات تاریخی و منشور فلورانس صورت نگرفته و باغ خانه‌آمریکایی‌ها در گذر زمان بیشتر دستخوش تغییرات شده است. بیشترین تغییراتی که در هر دو باغ بر اساس اطلاعات روش فهرست‌برداری متوجه آن شده است در انتظام باغ، کاربری بنا در گذر زمان و ساختار فیزیکی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مستند سازی باغهای تاریخی همدان بر اساس روش فهرست‌برداری (مطالعه موردی: باغ نظری و باغ‌ خانه آمریکایی‌ها)

نویسنده [English]

  • somayeh hatefi shoga 1
چکیده [English]

همدان با اقلیمی مناسب دارای باغهای بسیاری بوده است. متاسفانه با تغییرات زیادی که در ساختار شهر صورت گرفته بسیاری از باغها برای ساخت و ساز به بافت شهری افزوده شده و تعداد محدودی از آنها بازسازی شده‌اند. باغ نظری و خانه امریکایی‌ها از جمله باغ‌هایی هستند که پس از بازسازی با کاربری‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند . از آنجا که بازسازی باغها می‌بایست با توجه به مطالعات منسجم از عناصر و لایه‌های مختلف باغ صورت پذیرد. این نوشتار با روش فهرست‌برداری به مطالعه تغییرات دو باغ اشاره شده در حین بازسازی می‌پردازد. این نوشتار با هدف ارزیابی کالبدی و فضایی ساختار باغ نظری و خانه امریکایی‌ها در گذشته و حال با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با شیوه مقایسه و رویکرد کیفی با جمع‌آوری اسناد، مدارک و برداشت‌های میدانی به این پرسشها پاسخ ‌دهد، 1)چگونه می‌توان ساختار باغهای بازسازی شده همدان را بر اساس منشور فلورانس ارزیابی نمود.2) چگونه می‌شود به ویژگی‌های مشترک و متفاوت در بازسازی و حفاظت باغهای همدان دست یافت؟ نتایج حاصل از این پژوهش که در دو نمونه از باغ‌های تاریخی همدان؛ نظری و خانه آمریکایی‌ها صورت گرفت نشان می‌دهد که بازسازی هر دو باغ بر اساس مستندات تاریخی و منشور فلورانس صورت نگرفته و باغ خانه‌آمریکایی‌ها در گذر زمان بیشتر دستخوش تغییرات شده است. بیشترین تغییراتی که در هر دو باغ بر اساس اطلاعات روش فهرست‌برداری متوجه آن شده است در انتظام باغ، کاربری بنا در گذر زمان و ساختار فیزیکی دیده می‌شود.


همدان با اقلیمی مناسب دارای باغهای بسیاری بوده است. متاسفانه با تغییرات زیادی که در ساختار شهر صورت گرفته بسیاری از باغها برای ساخت و ساز به بافت شهری افزوده شده و تعداد محدودی از آنها بازسازی شده‌اند. باغ نظری و خانه امریکایی‌ها از جمله باغ‌هایی هستند که پس از بازسازی با کاربری‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند . از آنجا که بازسازی باغها می‌بایست با توجه به مطالعات منسجم از عناصر و لایه‌های مختلف باغ صورت پذیرد. این نوشتار با روش فهرست‌برداری به مطالعه تغییرات دو باغ اشاره شده در حین بازسازی می‌پردازد. این نوشتار با هدف ارزیابی کالبدی و فضایی ساختار باغ نظری و خانه امریکایی‌ها در گذشته و حال با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با شیوه مقایسه و رویکرد کیفی با جمع‌آوری اسناد، مدارک و برداشت‌های میدانی به این پرسشها پاسخ ‌دهد، 1)چگونه می‌توان ساختار باغهای بازسازی شده همدان را بر اساس منشور فلورانس ارزیابی نمود.2) چگونه می‌شود به ویژگی‌های مشترک و متفاوت در بازسازی و حفاظت باغهای همدان دست یافت؟ نتایج حاصل از این پژوهش که در دو نمونه از باغ‌های تاریخی همدان؛ نظری و خانه آمریکایی‌ها صورت گرفت نشان می‌دهد که بازسازی هر دو باغ بر اساس مستندات تاریخی و منشور فلورانس صورت نگرفته و باغ خانه‌آمریکایی‌ها در گذر زمان بیشتر دستخوش تغییرات شده است. بیشترین تغییراتی که در هر دو باغ بر اساس اطلاعات روش فهرست‌برداری متوجه آن شده است در انتظام باغ، کاربری بنا در گذر زمان و ساختار فیزیکی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • باغهای تاریخی
  • باغهای همدان
  • منشور فلورانس
  • مستندسازی و بازسازی
  • فهرست‌برداری