خوانش و تحلیل لایه های صریح و ضمنی نوشتار موجود در کتیبه قالی وقفی عصرزند

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

خوانش لایه‌های صریح و ضمنی نوشتار موجود در کتیبه قالی وقفی عصرزند
*سمانه کاکاوند **دکتر اشرف السادات موسوی لر

چکیده
اگر قالی را محصول هم‌نشینی عناصر معنادار یا چینش هنرمندانه نقش‌مایه‌ها در کنار یکدیگربدانیم، با این نگاه می‌توان کاربردهای مادی و معنوی دستبافته‌ها را دال بر قابلیت‌های معنارسانی این هنر ایرانی قلمداد کرد.از گذشته‌های دور قالی در مراسم مذهبی،سورها و سوگ‌ها،حضور داشته و علاوه بر فرش نمودن فضاهای گوناگون،‌ اهداء و وقف آن نیز بیانگر گره خوردن این محصول هنری با تار و پود زندگی ایرانیان است.در این مقاله، قالی وقف شده به آستان امام‌زاده زید که به سفارش تقی خان درّانی حاکم کرمان در عصر زند بافته شده، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف کشف لایه‌های نهان معنا در نوشتار کتیبه و خوانش متن آن صورت گرفته تا پاسخی بر این سوال‌ها باشد؛ نوشتار موجود در کتیبه قالی حاوی چه معانی ضمنی می‌تواند باشد؟آیا می‌توان با روشی تطبیقی اجزای متن را معناکاوی نمود؟ آیا می‌توان با رویکردی بینامتنی میان اجزای متن و سایر متون ارتباطی معنادار پیدا کرد؟این تحقیق با روش تطبیقی،تاریخی وتحلیلی انجام شده است.خوانش لایه‌های صریح و ضمنی کتیبه، ضمن اینکه بیانگر ارتباط نظام نوشتاری با نظام تصویری در قالی است ، نحوه کار و حاکمیت خرد جمعی در جامعه عصر زند را نیز بازتاب می دهد.
واژگان کلیدی:کتیبه،قالی،وقف،تقی خان درانی،عصرزند
این مقاله برگرفته از رساله دکتری سمانه کاکاوند رشته پژوهش هنر دانشگاه الزهراء با عنوان"مطالعه مبانی نظری نقش‌مایه‌های قالی عصر زند" به راهنمایی دکتر اشرف السادات موسوی لر است.
*دانشجوی دکتری پژوهش هنر،دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا،تهرانsamanehkakavand@ymail.com
**دانشیار،دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا،تهران


واژگان کلیدی:کتیبه،قالی،وقف،تقی خان درانی،عصرزند
این مقاله برگرفته از رساله دکتری سمانه کاکاوند رشته پژوهش هنر دانشگاه الزهراء با عنوان"مطالعه مبانی نظری نقش‌مایه‌های قالی عصر زند" به راهنمایی دکتر اشرف السادات موسوی لر است.
*دانشجوی دکتری پژوهش هنر،دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا،تهرانsamanehkakavand@ymail.com
**دانشیار،دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا،تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reading and analyzing the text in the inscription carpet layers explicit and implicit endowment of Zand dynesty

نویسنده [English]

  • samaneh kakavand
چکیده [English]

Absract
Reading exexpilicit and impilicit layars of the text in the inscription dedicated carpet of Zand dynesty
If carpet is the product of significant elements of the company or ordering artistic motifs together to know with this application we can see material and spiritual hand woven that information indicates capabilities the Iranian art seen.
In religious ceremonies, chapter and mournings present in addition to the various areas of the
carpet, donated and dedicated tied it represents the artistic product is the fabric of Iranian life.
In this paper, carpet shrine dedicated to the Holy Zaid. Taqi Khan Durrani ruler of Kerman to order Woven in zand priod, were studied. This study aimed to explore the hidden layers of meaning in the text scrolls and read the text to answer these questions . What could be the implications of the text in the inscription carpet? Can a meaningful comparative analysis of the components of the text? Can intertextual approach was significant correlation between the components of text and other texts? The study by comparative historical analysis is done. Layers of explicit and implicit inscription reading, while highlights the text of the video system in the carpet, the work and the rule of his age also reflects the collective wisdom of the community

Keywords: inscriptions , carpet, dedication , Taqi Khan Durrani , Zanddynesty

This article is drawn from S. Kakavand thesis in art research universityalzahra


Absract
Reading exexpilicit and impilicit layars of the text in the inscription dedicated carpet of Zand dynesty
If carpet is the product of significant elements of the company or ordering artistic motifs together to know with this application we can see material and spiritual hand woven that information indicates capabilities the Iranian art seen.
In religious ceremonies, chapter and mournings present in addition to the various areas of the
carpet, donated and dedicated tied it represents the artistic product is the fabric of Iranian life.
In this paper, carpet shrine dedicated to the Holy Zaid. Taqi Khan Durrani ruler of Kerman to order Woven in zand priod, were studied. This study aimed to explore the hidden layers of meaning in the text scrolls and read the text to answer these questions . What could be the implications of the text in the inscription carpet? Can a meaningful comparative analysis of the components of the text? Can intertextual approach was significant correlation between the components of text and other texts? The study by comparative historical analysis is done. Layers of explicit and implicit inscription reading, while highlights the text of the video system in the carpet, the work and the rule of his age also reflects the collective wisdom of the community

Keywords: inscriptions , carpet, dedication , Taqi Khan Durrani , Zanddynesty

This article is drawn from S. Kakavand thesis in art research universityalzahra

کلیدواژه‌ها [English]

  • inscriptions
  • Carpet
  • dedication
  • Taqi Khan Durrani
  • Zand dynesty