راهبرد برند در هویت بصری موزه‌های تهران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه ارتباط تصویری، دانشکدة هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: موزه‌ها از جمله مکان‌های ارزشمند در دنیا هستند. شهر تهران نیز دارای موزه‌‌های غنی تاریخی، فرهنگی، علمی، تفریحی و گردشگری است. بخش تعیین راهبرد هویت بصری موزه‌ها بر عهدة طراحان گرافیک است. طراحی گرافیک برای موزه‌ها با نمایش اطلاعات تصویری در قالب طراحی هویت بصری و گرافیک محیطی، به وسیلة ابزارهای ارتباطات و تبلیغات نمایان می‌شود. پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه، بیشتر به مباحث حوزة بازاریابی موزه و مطالعة گرافیک محیطی پرداخته‌اند. لذا این پژوهش با مطالعة راهبرد‌ برند در هویت بصری موزه‌های تهران به تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق در چند نمونه‌ از هویت بصری موزه‌های دنیا و موزه‌های تهران پرداخته است.
هدف پژوهش: هدف از این پژوهش مطالعه و کمک به تدوین راهکارهای راهبردی در طراحی گرافیک برای مکان‌های فرهنگی-گردشگری مانند موزه‌ها در تهران با روش کیفی است. این پژوهش در پاسخ به این سؤال‌ها انجام شده که هویت بصری موزه‌های تهران از منظر طراحی گرافیک چیست؟ و دیگر اینکه، موزه‌های تهران از چه راهبرد‌هایی برای هویت بصری خود استفاده کرده‌اند؟
روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تطبیق نمونه‌هایی از هویت بصری موزه‌های تهران، با استناد به منابع کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است.
نتیجه‌گیری: موزه‌‌های تهران در طراحی هویت بصری خود، از راهبردهای استفاده از نام اصلی برند، بهره‌گیری از تصویر بنای موزه، استفاده از تایپوگرافی در طراحی نشان موزه، تمایز و پای‌بندی به اصول طراحی خدمات، رویکرد نگاه ملی و همچنین نگاه به سنت، بهره برده‌‌اند. همچنین موزه‌های تهران از منظر طراحی گرافیک، قوانین لوگوگاید را رعایت کرده‌اند و از تایپ‌فیس و خانوادة بریف حروف منحصربه‌فرد، برای هویت بصری برند خود بهره گرفته‌اند. این پژوهش، نمایان‌گر اهمیت تدوین، برنامه‌ریزی و اجرای راهبرد همه‌جانبه در مسیر یکپارچگی هویت بصری طراحی گرافیک موزه‌های تهران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brand Strategy in the Visual Identity of Tehran Museums

نویسندگان [English]

  • Maryam Tajik 1
  • Zahra Masoudi Amin 2
1 MA. Faculty of Visual Communication, Faculty of Arts, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Faculty member, Department of Graphic Design, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: Museums are among the most valuable places in the world. Tehran has rich historical, cultural, scientific, entertainment and tourism museums. Determining the visual identity strategy of museums is the responsibility of graphic designers. Using communication and advertising tools, the graphic design of museums is done by displaying visual information in the forms of visual identity design and environmental graphic design. The research in this field has mostly focused on the area of museum marketing and the study of environmental graphics. Studying the brand strategy in the visual identity of museums, this research analyzed the data gathered from several samples of the study in Tehran and around the world.
Research objective: is to study those samples qualitatively and help develop strategic solutions in graphic design for cultural and touristic places such as museums in Tehran. The current research attempted to answer the following questions: What are the characteristics of the visual identity in Tehran museums from the graphic design perspective? And what strategies have Tehran museums applied for their visual identity?
Research method: This study used library and documentary sources and employed the descriptive-analytical method to comparatively study the examples of visual identity in Tehran museums.
Conclusion: In designing its visual identity, Tehran museums have used the following strategies: using the main brand name, using the image of the museum building, using typography in the design of the museum logo, distinguishing and adhering to the principles of service design, the national approach, and being inspired by tradition. Also, from the graphic design point of view, Tehran museums have followed the logo guide rules and have used unique typefaces and briefcases for the visual identity of their brand.
This research shows the importance of formulating, planning, and implementing a comprehensive strategy toward the integration of visual identity design in Tehran museums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Brand Strategy
  • Graphic Design
  • Visual Identity
  • Tehran Museums
اِرِل‌هاف، میشائیل و مارشال، تیم. (1398). دانشنامة دیزاین (ترجمة منظر محمدی) تهران: مشکی.
 اینتربرند. (1394). فرهنگ واژگان برند (ترجمة احمد روستا و سبزعلی یمقانی). تهران: سیته.
 جباری، صداقت؛ اسدالهی، مصطفی و خضریان، سیمین. (1398). برندسازی استراتژیک شهری، مطالعة میزان اثربخشی و طرح هویت بصری آن. هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، 24(2)، 15-26.
 لافورت، سیلوی. (1396). مدیریت برندها (ترجمة سید‌مهدی جلالی و مجید حسنی‌نژاد). تهران: سیته.
محمدیان، محمود و عسگری ده‌آبادی، علیرضا. (1392). بازاریابی موزه، استراتژی و تکنیک‌ها. تهران: مهربان.
 منصورزاده، یوسف و حاتمی، ابوالقاسم. (1396). مبانی موزه‌داری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سَمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، موزه ملی علوم و فناوری.