نقش تکتونیک فضا بر فرم بنا با هدف بهبود ارتباط بین بنا و بستر بناهای فرهنگی در 1357 تا 1399

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکدۀ فنی مهندسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیار معماری، دانشکدهء فنی مهندسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 استادیار معماری، دانشکدۀ فنی مهندسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: در حال حاضر، افزایش ساخت‌وساز منجر‌به ایجاد واگرایی و کاهش ارتباط مؤثر در رابطة میان فرم، فضا، بستر و معماری شده است که این خود می‌تواند باعث کاهش تجربه و درک مخاطب از مفهوم عمیق و واقعی بنا شود. در عین حال تکتونیک به‌عنوان یک تکنیک دیرپا با مفهوم فن و هنر شاعرانه‌ساختن می‌تواند پاسخی برای معماری مدرن که معمولاً خالی از حس معماری است فراهم کند. نگرش تکتونیک را به‌عنوان عامل وحدت فضا و فرم در ارتباط با بستر می‌توان تعریف کرد.
هدف پژوهش: پژوهش حاضر جهت تبیین چگونگی نسبت تکتونیک فضا و فرم کالبدی بناهای فرهنگی معماری معاصر ایران با بهره‌گیری از تکنیک‌های سنجش معنا در طی چهار دهة اخیر انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به شیوة ترکیبی و در زمرة پژوهش‌های توصیفی-تحلیلی انجام شد. برای انجام این امر مبانی نظری پژوهش و مطالعات میدانی به روش ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته شد و از متون، منابع و اسناد تصویری به‌صورت کتابخانه‌ای استفاده شد. تکنیک اصلی مقایسة معنای دریافتی از بناهای فرهنگی معاصر در دوره‌های زمانی یکسان به شیوة افتراق معنایی است. براساس تحلیل‌ها و نظر کارشناسان الگوی مناسب استخراج شد.
نتیجه‌گیری: یافتة اصلی پژوهش نشان‌دهندة آن است که بین تکتونیک فضا و فرم کالبدی رابطة خطی معنی‌داری در هیچ یک از دوره‌های زمانی وجود ندارد. تشریح اجزای مدل مفهومی پژوهش به این صورت است که تغییر در تکتونیک فضا موجب تغییر در فرم کالبدی بنا نمی‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، فرم در معماری معاصر ایران حتی در تصور ذهنی افراد مفهومی متفاوت با تکتونیک فضا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pace Tectonics Role in Building Forms: Improving the Relationship between Buildings and Sites of Cultural Buildings 1978 - 2020

نویسندگان [English]

  • Bahareh Yazdani 1
  • Yashar Aslanian 2
  • Zohreh Torabi 3
1 Ph.D. Candidate in Architecture, Faculty of Engineering and Technology, Azad Islamic University, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Engineering and Technology, Azad Islamic University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: Recent developments in construction have resulted in divergence and reduction in the effective communication of the relationship between form, space, site, and architecture, which in turn reduces the audience’s experience and recognition of the inherent and actual concept of the building. Meanwhile, tectonics, as a long-standing technique, with a concept of poetic art can provide a solution for modern architecture which lacks feelings of architecture. Tectonic attitude can be defined as a factor, unifying space and form in relation to the site.
Research objectives: This study attempts to examine the relationship between space tectonics and the physical form of cultural buildings of contemporary architecture in Iran in the last four decades, via semantic measurement technics.
Research method: This study is descriptive-analytical using a mixed method. Theoretical foundations of research and field study were combined and sources, documents, as well as texts were examined using the library method. The main technique was measuring the connotative meaning associated with the concepts of contemporary cultural buildings in identical periods via the semantic differentiation scale. The appropriate pattern was extracted based on analysis and experts’ opinions.
Conclusion: The main finding of the research implies that there is no significant linear relationship between space tectonics and physical form in any of the periods. The conceptual model components are explained such that a change in space tectonics does not lead to a change in the physical form of the building. Therefore, it can be concluded that the form of contemporary architecture in Iran is different from space tectonics even in the conceptual image of people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space tectonics
  • Form
  • Site
  • Cultural buildings
افشاری، نورمحمد؛ کلهرنیا، بیژن؛ نوری، سید‌علی. (1399). تحلیل کیفی بناهای عمومی معماری معاصر ایران در دورة پهلوی دوم با رویکرد تکتونیک معماری. باغ نظر. 17 (90)، 93-110.
افشاری، نورمحمد؛ کلهرنیا، بیژن و نوری، سیدعلی. (1400). خوانش تکتونیکی بناهای عمومی معماری معاصر ایران در دورة پهلوی اول (نمونة موردی: دبیرستان البرز، موزة ایران باستان، دانشکدة هنرهای زیبا، ساختمان شهرداری تبریز). باغ نظر، 18(105)، 61-78.
بلبلی، شیوا. (1397). باز زنده‌سازی مجموعة فرهنگی صمصام کرج با تأکید بر نگرش تکتونیک. (رسالة دکتری منتشرنشدة) دانشکدة معماری، دانشگاه زنجان، ایران.
پورمحمدی، پریا؛ مفاخر، فرشاد؛ ساعدسمیعی، اصغر و متین، مهرداد. (1400). تکتونیک در معماری: بررسی ماهیت دوگانة روابط تکتونیک در آثاری از معماری معاصر ایران. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 23 (7)، 115-122.
زرکش، افسانه. (1391). علل تأثیر معماری بناهای دولتی و عمومی در معماری بناهای خصوصی در دورة پهلوی دوم. باغ نظر، 9 (22)، 23-34.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1401). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارت نشر آگه.
قبادیان، وحید. (1393). سبک‌شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران. تهران: موسسة علم معمار رویال.
کامل‌نیا، حامد و مهدوی‌نژاد، محمد‌جواد. (1391). آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب و بررسی :مبانی، مفاهیم و ریشه‌های شکل‌گیری آن. تهران: موسسة علم معمار رویال.
گروت، لیندا و وانگ، دیوید. (1390). روش‌های تحقیق در معماری (ترجمة علیرضا عینی‌فر). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
گروتر، یورگ‌کورت. (1386). زیبایی‌شناسی در معماری (ترجمة جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون). تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
مک‌دانلد، انگس. (1383). سازه و معماری (ترجمة حمید حسین‌مردی و وحید تقی‌یاری). تهران: انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
یادگاری، رویا. (1394). بررسی معماری بازار ایرانی از دیدگاه ساخت‌شناسی (تکتونیک). کنفرانس بین‌المللی انسان، معماری، عمران و شهر.
 
 Ekhlasi, A. & Rafati, A. (2015). Facade Tectonics in Traditional Houses of Shiraz, Iran, Case Study: Zinat-al-Molk House. Armanshahr Architecture & Urban Development, 8 (14), 10-11.
Frampton, K. (1995). Studies in Tectonic Culture – The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. Cambridge Massachusetts: MIT Press.
Frascari, M. (1984). The Tell-the-Tale Detail. VIA, (7), 22-37.
Hadid, Z. & Schumacher, P. (2011). Total_Fluidity: Studio Zaha Hadid Projects 2000–2010 University of Applied Arts Vienna, Institute of Architecture.
Hensel, M. & Menges, A. (2008). Designing Morpho-Ecologies: Versatility and Vicissitude of Heterogeneous Space, Architectural Design, 78 (2), 102-111
Holst, M. K., Kirkegaard, P. H. & Mullins, M. (2010). Performative tectonics. Paper presented at the The First International Conference on Structures and Architecture, ICSA 2010.
Kassim, P., Majid, N., Sharif, H. & Kadir, T. (2018). Hybrid Aesthetics Classification in Malay Neo-Classicality Reinventing Identity Through Aristocratic Structures. Asia Proceedings of Social Sciences, 1 (4), 71-75.
 Katona, V. (2010). Reconsidering the Tectonic. On the sacred ambivalence of the tectonic in the light of Martin Heidegger and relevant theoretical studies on architecture. PERIODICA POLYTECHNICA ARCHITECTURE, 41 (1), 19-25.
Leach, N., Turnbull, D. & Williams, C. (Eds.)  ( 2004). Digital Tectonics John West Sussex, UK: John . Wiley and Sons.
Liu, Y. T. & Lim, C. K. (2006). New tectonics: a preliminary framework involving classic and digital thinking. Graduate Institute of Architecture, National Chiao Tung University, Taiwan. Design Studies, 27(3), 267-307.
Narsey, S. (2013). Expressive space: engaging the architectural experience between the tectonic and stereotomic. An unpublished research project submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Architecture (Professional, Unitec Institute of Technology, New Zealand.
Porphyrios, D. (2002). “From Techne to Tectonics.” In What is Architecture? ed. Andrew Ballantyne. London& New York: Routledge, 129-137.
Schwartz, Ch. (2017). Introducing Architectural Tectonics: Exploring the Intersection of Design and Construction. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Sekler, E. (1965). Structure, Construction, Tectonics, In: Kepes, Gyorgy Structure in Art and in Science. London: Studio Vista, 89-95.
Kim, R.S. (2006). A Study on the Definition of the Term “Tectonics” in Architecture. Architectural Research, 8 (2), 17-26.
Valhonrat, C. (1988). “Tectonic Considered, Between the Presence and the Abstract of Artifice.” Perspecta, (24), 122-135.
 Wu, N. W. & Fu, C. C. (2014). Atectonic Expression from Theory to Practice: From Semper′ s Bekleidung to Empirical Projects. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 13 (1), 9-16.
 Yordanova, N. (2019). A new approach to the concept of Tectonics.” Structures andArchitecture: bridging the gap and crossing borders. Proceedings of the 4thInternational Conference on Structures and Architecture, ICSA 2019, 1056–63.