مطالعه تطبیقی رئالیسم انتقادی در نقاشی یو مین جون و احمد مرشدلو

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.

2 عضو هیئت علمی گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)، تهران.

10.22034/bagh.2019.190103.4164

چکیده

رئالیسم انتقادی، واقعیت را عمیق‌تر از آن‌چه می‌توانیم ببینیم و آن‌چه رخ می‌دهد، می‌نگرد. ولی در موضع مقابل، پوزیتیویسم، صرفا رویدادهایی را که به نحو ملموسی اتفاق می‌افتند، واقعیت تام و تمام می‌شمرد. مکتب فلسفی که به «رئالیسم انتقادی» موسوم‌شده، در دهه‌ی ۱۹۷۰م ظهور کرد و تاکنون یکی از نقاط مرجع اصلی در بررسی مسائل فلسفی، بویژه در میان چپ‌گرایان بوده است. این رویکرد ابژه‌ی شناخت را ساختارها و مکانیسم‌های هست‌کننده‌ی برسازنده‌ی پدیده‌ها می‌داند و دانش و شناخت را نتیجه و محصول فعالیت اجتماعی علم می‌داند. می‌توان گفت که رئالیسم انتقادی به دیالکتیک دو سطح یادشده در بالا اهمیت فوق‌العاده زیادی می‌دهد.
این پروژه با هدف بررسی مقایسه‎ی رئالیسم انتقادی در نقاشی هنرمندان چین(یو مین جون) و ایران(احمد مرشدلو) با توضیح‌دادن وجوه مشترک و تفاوت‎های این آثار، آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد‌. همچنین مقایسه فرم‌ها و موقعیت جغرافیایی این دو هنرمند نیز در این پروژه انجام می پذیرد که با روش توصیفی تحلیلی و جمع‌آوری مطالب، کتابخانه ای بوده است. در پایان تحقیقات می توان به این نتیجه رسید که این دو هنرمند در یک راه قدم نهاده اند، اما با دو سبک متفاوت. مرشدلو کاملا فضایی بسته و سرد اطراف خود را به تصویر می کشد که با هاشورهایی که با خودکار می کشد، کاملا سبکی مستقل دارد. اما یو مین جون این فضای بسته و منفی رادر قالب خنده ای تمسخرآمیز و با رنگ روغن روی بوم نشان می دهد و این سرها که همه شبیه به هم هستند در شرایطی است که فرد غمگین و ناامید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Critical Realism in Yue Minjun and Ahmad Morshedloo

نویسندگان [English]

  • Marzieh Kashefi Khishan 1
  • Hossein Ardalani 2
  • Elaheh Panjebashi 3
1 Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Science and Research.
2 Department of Philosophy of Art, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Iran.
3 Department of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Critical realism sees the reality deeper than what we see and what happens. But in the opposite position, positivism, a merely exceptional event, becomes a reality.
The philosophy known as "critical realism" appeared in the 1970s and has so far been one of the main points in the study of philosophical issues, especially among the left-wingers.
This approach recognizes the object of recognizing structures, and the mechanisms of being on generative phenomena, and recognizes knowledge as the result of the social activity of science. It can be said that critical realism to the two levels of dialectic above is of paramount importance.
The project aims to investigate the defects of realism in the paintings of Chinese artists (Yue Minjun) and Iran (Ahmad Morshedloo) by exploring the common interests and differences in the work. Also, the comparison of the forms and geographic location of the two artists is also done in this project, which has been done by analytical descriptive method and library collection. Finally, the research can conclude that these two artists are in the same step, but with two different styles. Morshedloo completely depicts a closed and cool area surrounding with pen hachure that is completely independent style. But Yue Minjun shows this closed and negative space in a funny form and shows up with oil paint on the canvas, and these heads are all alike when one is upset and the hopeless.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Painting
  • Realism
  • Critical realism
  • Yue Minjun
  • Ahmad Morshedloo