تحلیل "نقاشی به منزله تصویر" براساس شرح دلوز از انواع تصویر و شروط ظهور آنها

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مسئله پژوهش درباره چیستی انواع تصویر و شروط همبسته ظهورِ سنخ‌های مختلف تصویر نزد دلوز است. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی است. اهداف مقاله مشتمل بر دو مولفه یعنی روشن‌کردن انواع تصویر، شرایط ظهور آنها و نیزتعیین نوع تصویر یک اثر نقاشی با توجه به شرایط ظهور آن است. فرض این است که تعیین شرایط ظهور تصاویر به تشخیص نوع آن کمک می‌کند. برای روشن شدن سنخ تصویر، شرایط ظهور آن تصویر مطالعه می‌شود. برای سهولت رسیدن به اهداف تحقیق، یک اثر نقاشی از هنرمند معاصر ایران مورد واکاوی گرفته است. از نظر دلوز دو سنخ تصویر یعنی تصویر- حرکت و تصویر -زمان وجود دارد. تصویر حرکت مشتمل بر تصویر-ادارک، تصویر-عمل و تصویر- حال است. تصویر-زمان هم متشکل از تصویر-خاطره، تصویر-رویا و نیز تصویر- اندیشه و تصویر-کریستال است. سنخ اول تصویر با محوریت حرکت، کنترل و منعکس کردن، جذب کردن اثر گذاری چیزها، وابسته به عمل یا افعال خاصی است. در دوره مدرن تصویر زمان مبتنی بر تکوین زمان ناب است. تصویر-زمان، سنخی از تصویر با ترکیبی از تصاویر مجازی و واقعی است که با محوریت زمان بر بنیانِ روابط اصیل نیروها و تأثر آنها، فعلِ خودانگیخته و آزاد نمودار از بطن ناامکان شکل گرفته است. همبسته با این فعل یعنی بیرون کشیدن نمودار به منزله امری اثرگذار و تصادفی، تصویری با گسست از انواع بازنمایی ظهور می‌کند. براساس مسیر پژوهش بررسی شرایط ظهور یک اثر نقاشی مانند "بدون عنوان" وابستگی به رنگ – نیرو، رنگ –مکان و فضا، رنگ-نور و زمان را نشان می‌دهد. این شرایط حاکی از پیوندِ تصویر واقعی انسان‌های اطراف هنرمند و تصویر مجازی معراج را برای تأکید بر وضعیت انسان معاصر است. تصویر نهایی به منزله تصویر-زمان امکان اندیشیدن به معنای تازه‌ای از مفهوم انسان را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of "Painting As Image" Based On Deleuze's Explanation of the Types of Images and Correlated Conditions of Their Apparition

نویسنده [English]

  • Farideh Afarin
Assistant professor, Art studies department, art faculty, Semnan university, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The question of the research is: what are the types of images and their correlated conditions of apparition in Deleuze's ideas?The research method is qualitative content analysis. The purposes of the article are to clarify two types of image, the conditions of their apparition as well as to determine the type of image of a painting in accordance with its conditions. It is assumed that determining the conditions of their apparition helps to determine its type. So, to clarify the types of images, the conditions of their apparion are studied. A painting by a contemporary Iranian artist has been reexamined for explanation of the issue. For Deleuze, there are two types of images: the movement-image and time-image. Movement-image is comprised of perception-image, action -image and affection- image. Time-image is also composed of recollection-image, dream-image, the thought-image also crystal-image. The first type of image focuses on moving, controlling and reflecting, absorbing the effects of things, depending on particular actions. In modern period the time-image is the basis of the genesis of pure time. The time-image is the type of image with a coalescence of virtual and real images formed by the axis of time on the basis of the genuine relations of forces and their affects. It is formed by the spontaneous activity of diagram through the indiscernible and indeterminate zones that is impossibility.the research path shows the condition of appearing of painting as image, like “Untitled” that are based on color-force,color-space, color-light, and time according to color relations. These conditions, show the arrangement of the coalescence of the actual image of the human being, around the artist with the virtual image of ascension to emphasize the status of the contemporary man.The final image as time-image brings about the possibility tothink about the new sense of the concept of man.

کلیدواژه‌ها [English]

  • image
  • Painting
  • Color
  • Deleuze
  • Representation