نویسنده = مهرداد کریمی مشاور
تعداد مقالات: 7
1. مدل مفهومی ارتباط معنایی هنر و فضای شهری

دوره 15، شماره 66، آذر 1397، صفحه 5-16

10.22034/bagh.2018.76897

بهاره اریس؛ مهرداد کریمی مشاور


3. شیوه‌ها، فنون و ابزار تحلیل بصری در شهر

دوره 11، شماره 29، تیر 1393، صفحه 3-10

مهرداد کریمی مشاور


4. رویکردها و روش‌ها در زیبایی‌شناسی شهری

دوره 10، شماره 24، فروردین 1392، صفحه 47-56

مهرداد کریمی مشاور


6. بررسی تأثیر آموزش طراحی منظر به شیوه تکه‌انگاری

دوره 7، شماره 15، اسفند 1389، صفحه 3-12

علی اصغر ادیبی؛ مهرداد کریمی مشاور


7. رابطة چگونگی قرارگیری ساختمان‌های بلند‌مرتبه و منظر شهری*

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1389، صفحه 89-99

مهرداد کریمی مشاور؛ سید امیر منصوری؛ علی اصغر ادیبی