دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، مرداد 1395، صفحه 5-68 (مرداد و شهریور)