مطالعه تطبیقی بُعد چهارم در نگارگری، نقاشی کوبیسم و طراحی نشانه

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا.

2 کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه الزهرا (س).

چکیده

کیفیت یک فضا در شهر از برآیند مؤلفه‌هایی حاصل می‌شود که با شناسایی کارکردها و تأثیرات مناسب هریک از آنها بر فضا می‌توان راهکارهایی برای بهبود کیفیت فضاهای شهری ارائه داد. در رابطه با بافت‌های فرسوده این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این نوع بافت، بسیاری از فضاها دچار فرسایش شده و مؤلفه‌های کیفی آن دچار نقصان است که در طول زمان این مسئله خود موجب از بین رفتن حیات یک بافت و محیط پیرامون آن می‌شود. بنابراین توجه به کیفیات محیطی بافت‌های فرسوده یکی از مهم‌ترین عوامل در شناسایی محدوده‌های هدف جهت مداخله در آن خواهد بود. حال سؤال این است که آیا می‌توان روشی جهت شناسایی و تأثیرگذاری شاخص‌های کیفی در محدوده بافت‌های فرسوده ارائه کرد؟ و آیا نتایج این تأثیرگذاری قابل مشاهده خواهد بود؟
 
 به نظر می‌رسد در شناسایی و مداخله در بافت‌های فرسوده شهرهای کشورمان توجهی به شاخص‌های کیفی محیط نشده و پیشینه قابل توجهی از این مباحث در مطالعات بافت‌های فرسوده مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل در این مقاله سعی بر آن است تا با مطالعات رئوس مباحث مربوط به کیفیات محیطی و شناسایی چگونگی تأثیرگذاری آن بر شاخص‌های مداخله در بافت‌های فرسوده قدم‌های اولیه در این راه برداشته شود. بنابراین فرض بر این خواهد بود که شاخص‌های کیفی محیط که شامل شاخص عملکردی، تجربی‌ـ زیبایی‌شناختی و شاخص زیست محیطی به عنوان پارامترهای تأثیرگذار آن معرفی می‌شود می‌تواند به عنوان شاخص‌های تأثیرگذار در شناسایی و مداخله در بافت‌های فرسوده مورد استفاده قرار گیرد.
 
در این مقاله به منظور بررسی معیارهای کیفی در بافت‌های فرسوده، اقدام به تهیه الگویی مناسب با طبقه‌بندی شاخصه‌هایی در کنار شاخصه‌های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی شده است که در نهایت با سنجش و تحلیل هریک از شاخصه‌های کیفی، نیاز به ارتقا یا ایجاد آن در فضا قابل رؤیت شود. به این ترتیب در راستای شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های مداخله در بافت‌های فرسوده، هریک از این حوزه‌ها را می‌توان از باب معیارهای کیفی قیاس کرده و با وزن‌دهی این شاخص‌ها و زیرمعیارها به روش AHP، حوزه‌های مداخله را شناسایی و گونه مداخله متناسب با ویژگی‌های آن را نیز پیشنهاد کرد. در روند پژوهش، این الگو در نمونه موردی بافت فرسوده بندرلنگه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اثر مثبت شاخصه‌های کیفی در کنار مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی مشخص می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study on the Fourth Dimension in Persian Painting, Cubism Painting and Its Status in Graphic Design

نویسندگان [English]

  • asraf mousavilar 1
  • hanie eshaghzade torbati 2
1
2
چکیده [English]

The present paper has been intended to study the application of the fourth dimension in Persian paintings in the school of Cubism and graphic art particularly in designing signs. As the first step, the researchers embarked on elaborating on it from different artistic views, using related literature, descriptive and analytical methods as well as comparing research findings on its fourth dimension so that its artistic and technical aspects could be analyzed as clearly as possible. Later, the researchers summarized theoretical discussions in a primary conclusion based on which they determine the concept of the fourth dimension and examine its function by way of comparison, first in outstanding Persian paintings, later in Cubism paintings and finally in the section regarding the graphic design. Having done this, the researchers introduced certain examples of statistical universe in the present paper. Moreover, having observed historical samples of paintings, the researchers came to realize the progressive ideas pertaining to the creation of figurative motion in the ancient Iranian works of art. For this reason, the present paper begins with presenting samples of such ancient Iranian illustrations.
 
The function of the fourth dimension in illustrating figurative spatial aspects with the use of its supernatural nature for the creation of two-dimensional objects helps better understand the non-material abstract qualities. This is just like showing the depth or three-dimensional capturing of different aspects of a subject simultaneously or expressing dynamicity and motion. On this basis, the fourth dimension in this article is considered to be the product of visual qualifications. The fourth dimension in visual arts like many other non-material affairs requires visual skills which in term is a composition of tangible elements of a work of art through which we get an abstract quality.
 
In conclusion, from the most basic visual elements , such as (dot , line ,…) to the arrangement of complicated forms of things, the application of special and different points of view ; the use of full and empty spaces in order to show different aspects of a sign, or showing narrative scenes in present, future and past tenses of interior and exterior architectural spaces and surrounding environment in paintings are all simultaneously let to a meaningful composition in such a way that it would be possible to reach the fourth dimension by imagining the motion through bi-dimensional space.
 
According to the findings of the research, the authors have observed the creation of works with similarities and differences in the application of fourth dimension as the period of time in Persian Painting and Cubism painting as if the observer's eye or the creative brush of illustrator has the ability to simultaneously draw his pictures in a multi-space atmosphere from various aspects. The fourth dimension in illustration is captivating the same parallel moments, which views several scenes from different angles simultaneously. This applies to the cubist painters who allow the audience to create a new-visual school of painting by browsing in its surroundings, integrating viewpoints and mixing these visual dimensions. Regarding the characteristics of the fourth dimension, modern atmospheres may also be required as well as contemporary graphic sign designs. In designing signs, we also witness multi-dimensional views.
 
All in all, perhaps what can also be illustrated in this paper is the optimal black and white spaces together with a multi-dimensional look at the stage, incorporating different aspects of observing and as a result obtaining the true concept of the fourth dimension which means in other words “capturing time”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cubism
  • Fourth Dimension
  • Graphics
  • Persian Painting
  • Sign Design