دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، مرداد 1388، صفحه 3-92 

مقالۀ پژوهشی

شیوۀ معماری شیروان

صفحه 3-12

بهرام آجورلو