دوره و شماره: دوره 10، شماره 27، دی 1392، صفحه 3-82 
سنگاب‌های اصفهان، هنر قدسی شیعه

صفحه 49-60

عفت السادات افضل طوسی؛ نسیم مانی