دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، خرداد 1390، صفحه 3-16 (بررسی و الگوشناسی مکان‌یابی مساجد عصر نبوی در مدینه) 
بررسی مفاهیم و شاخص‌های نظریه شهر جهانی

صفحه 29-42

احمد پوراحمد؛ مهدی قرخلو؛ سیروس موسوی