دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 3-111