دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، اسفند 1385، صفحه 3-117