دوره و شماره: دوره 17، شماره 89، آبان 1399، صفحه 5-86