تفسیر- تطبیقی تأثیر جنبش احیای مصر بر آثار معماری آمریکا در قرن بیستم میلادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/bagh.2024.427210.5500

حسین کریم آبادی؛ حسین سلطان زاده؛ آلاله سامیر