نقش مفهوم حس مکان در ارتقای کیفیت حفاظت معماری

دوره 14، شماره 46، فروردین 1396، صفحه 15-22

محمدصادق فلاحت؛ لیلا کمالی؛ صمد شهیدی


شناخت تحولات ریخت‌شناختی کلیساهای ارمنی جلفای نو در تعامل با معماری اصفهان

دوره 16، شماره 79، دی 1398، صفحه 15-28

10.22034/bagh.2019.132140.3581

ارغوان پورنادری؛ محمد سعید ایزدی؛ محمود قلعه نویی؛ حسین پورنادری


عناصر منظر در هنر ساسانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 16-24

شهره جوادی؛ عفت بستار


تعلق جمعی به مکان، تحقق سکونت اجتماعی در محله سنتی

دوره 8، شماره 16، خرداد 1390، صفحه 17-28

محمد تقی پیربابایی؛ حسن سجادزاده


خلاقیت‌های طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد در بافت قدیم بوشهر

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1389، صفحه 17-34

احسان رنجبر؛ محمدرضا پورجعفر؛ کیوان خلیجی


نقدی بر فرضیه الگوی چهارباغ در شکل‌گیری باغ ایرانی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1388، صفحه 17-30

وحید حیدر نتاج؛ سید امیر منصوری


ماهیت دیالکتیک آثار هنـری در آراء سنت آگوستین

دوره 5، شماره 10، بهمن 1387، صفحه 17-26

عبدالرسول چمانی


شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی

دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 17-28

مصطفی بهزاد‌فر؛ ارسلان طهماسبی


روانکاوی تحولات نقاشی و معماری در بستر تاریخی جنگ جهانی اول تا جنگ دوم

دوره 11، شماره 31، دی 1393، صفحه 17-32

علیرضا نوروزی طلب؛ آناهیتا مقبلی؛ شهرناز جودت


مفهوم منظر با تأکید بر نظر صاحبنظران رشته های مختلف

دوره 14، شماره 47، اردیبهشت 1396، صفحه 17-28

امین ماهان؛ سید امیر منصوری


معماری ایلخانی در بَسترة دو شهر تاریخی اسلامی اوجان و سلطانیه

دوره 14، شماره 55، دی 1396، صفحه 17-28

رحیم ولایتی؛ همایون رضوان؛ قادر ابراهیمی


واکاوی مفهوم خاطره جمعی و بازیابی آن در فضاهای شهری با رویکرد نشانه‌شناسی

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 17-32

نسیم حسنی میانرودی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری


معمــاری مصــرفی؛ تحلیلی معناشناختی بر پدیده مصرف در مراکز بزرگ خرید شهری

دوره 15، شماره 59، اردیبهشت 1397، صفحه 17-28

10.22034/bagh.2018.60564

علی عسگری؛ سید محمدرضا نصیر سلامی؛ حسین سلطان زاده؛ هاشم هاشم نژاد شیرازی