حکمت خالده و جایگاه طبیعت در جهان‌بینی و معماری معابد ادیان مختلف

دوره 9، شماره 20، خرداد 1391، صفحه 37-50

هادی قدوسی فر؛ فرح حبیب؛ مهتیام شهبازی


نمایش خیابانی و نسبت آن با فضاهای شهری

دوره 12، شماره 34، مهر 1394، صفحه 37-48

مجید سرسنگی


بررسی و تحلیل کاربری فضاهای دست‌کند حاشیه آبگرم ورتون استان اصفهان

دوره 14، شماره 52، مهر 1396، صفحه 37-48

حسن باصفا؛ محمدصادق داوری؛ محمد حسین رضایی


نقد و بررسی آموزش نقدمحور در طراحی معماری

دوره 19، شماره 111، شهریور 1401، صفحه 37-50

10.22034/bagh.2022.310531.5020

آیناز علیزاده میاندوآب؛ غلامرضا اکرمی؛ پوریا نجاتی


خلیج فارس بر اساس مطالعات باستان شناسی

دوره 6، شماره 11، مرداد 1388، صفحه 39-52

علی اکبر سرفراز؛ محمود تیموری


فراز و فرود نشانه شناسی از دانش تا روش

دوره 4، شماره 7، شهریور 1386، صفحه 39-49

عطاء الله کوپال


نقش رویکرد دارایی‌مبنا در توسعة پایدار محلی (مطالعه موردی : محله امامزاده حسن تهران)

دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 39-48

راضیه رضازاده؛ فاطمه محمدی آیدغمیش؛ مجتبی رفیعیان


تعیین الگوی بهینه حیاط مرکزی در مسکن سنتی دزفول با تکیه بر تحلیل سایه دریافتی سطوح مختلف حیاط

دوره 10، شماره 27، دی 1392، صفحه 39-48

محسن تابان؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمدرضا بمانیان؛ شاهین حیدری


«هنر شهری» به مثابه پدیده‌ای منظرین در جامعة امروز

دوره 13، شماره 39، خرداد 1395، صفحه 39-44

پدیده عادلوند؛ اشرف السادات موسوی لر؛ سید امیر منصوری


تداوم فرهنگی در نقاشی مدرن عراق بین سال های 1950 و 1980

دوره 14، شماره 47، اردیبهشت 1396، صفحه 39-48

شکیبا شریفیان؛ مهدی محمدزاده؛ سیلویا نف؛ مصطفی مهرایین


تحلیل ساختاری طرح‌های تذهیب در نگاره‌های هفت‌اورنگ ابراهیم میرزا

دوره 15، شماره 69، اسفند 1397، صفحه 39-50

10.22034/bagh.2019.82309

مریم عظیمی نژاد؛ علی رضا خواجه احمدعطاری؛ صمد نجارپور؛ بهاره تقوی نژاد