تبیین مفهوم پیراشهری و عوامل مؤثر د‌ر ایجاد‌ و توسعۀ آن

دوره 17، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 29-50

10.22034/bagh.2020.194075.4215

مهران رفیعی؛ سید محمد رضا خطیبی؛ زهره داوودپور


راز جاودانگی آثار معماری*(تحلیلی بر نگرش¬های نوگرا و فرانوگرا و رویکرد های فراگیرتر)

دوره 6، شماره 12، بهمن 1388، صفحه 31-44

عبدالحمید نقره کار؛ مهدی حمزه نژاد؛ آیسان فروزنده


تحلیل واژه شناختی"Critic"، نقد و گروه واژگان مرتبط

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 31-40

سید عبالهادی دانشپور؛ ایمان رئیسی


بررسی تطبیقی راهکارهای دستیابی به آسایش، آرامش و تفکر در باغ های سنتی ایران و ژاپن

دوره 8، شماره 17، شهریور 1390، صفحه 31-42

فاطمه مهدیزاده سراج؛ عاطفه نیکوگفتار


ارایه الگوی مفهومی انسجام بخشی شبکه فضاهای شهری و به کارگیری آن در منطقه 6 شهر تهران

دوره 14، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 31-42

پریسا روشنی؛ کیومرث حبیبی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


تحلیل ساختار منظر ستایشگاه‌های مهری

دوره 16، شماره 74، مرداد 1398، صفحه 31-42

10.22034/bagh.2019.99171.3235

سارا علی پور؛ محمد رضا نصیر سلامی؛ محمد منصور فلامکی


نقش آب در ریخت‌شناسی شهر تاریخی قزوین (دورة قاجار)

دوره 18، شماره 97، تیر 1400، صفحه 31-46

10.22034/bagh.2020.226317.4513

نسیم ایران منش؛ محمدرضا پورجعفر؛ سید محمد رضا خطیبی؛ کرامت الله زیاری