دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


اصفهان "شهر نظاره" " جستاری در معماری نظرگاهی صفوی "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/bagh.2023.376585.5307

غلامرضا کیانی ده کیانی


نقش پارامترهای موثر طارمه در بهبود تهویه طبیعی در خانه‌های حیاط‌مرکزی بافت تاریخی بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/bagh.2023.385984.5336

ندا قهرمان‌ایزدی؛ ملیحه تقی پور؛ حمید اسکندری؛ خسرو موحد


زیبایی‌شناسی هنر مدرن از منظر علوم اعصاب شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/bagh.2023.381248.5322

کامران پاک نژاد راسخی


واکاوی علل بهره‌گیری از فضای کنترل نشده در پوسته حرارتی گرم‌خانه‌ی حمام‌های کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/bagh.2023.368417.5285

علی هاشمی؛ علی عسگری


شناسایی چالشها و موانع ادراک ذهنی دانشجویان معماری در فرآیند طراحی معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/bagh.2023.367654.5287

حمزه زراعتی؛ محسن قاسمی؛ منصور نیکپور