دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


تحلیل پست مدرنیستی نقاشی های وانگچی موتو: هنرمند معاصر افریقایی-امریکایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22034/bagh.2022.323267.5090

زهرا پاکزاد؛ مینا فروغی دهنوی


مطالعه تحلیلی آثار هنر معاصر ایران بر اساس مفاهیم و کارکرد‌های رویکرد«ازآن‌خود‌سازی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/bagh.2022.326014.5107

نورااکرم گودرزی؛ طاهر رضازاده


واکاوی معنا و کارکردهای تعاملی هنر در فضاهای عمومی شهر موردپژوهی "دیوارنگاره‌های کلیسایی سده‌های میانه، رومانسک و گوتیک"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22034/bagh.2022.321824.5077

محبوبه پهلوان؛ اصغر کفشچیان؛ حسن بلخاری قهی؛ ادهم ضرغام


تبیین مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی معماری مبتنی بر تجربه مخاطب (موردپژوهی بناهای فرهنگی شاخص در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22034/bagh.2022.302389.4987

سمیه موسویان؛ بهناز امین زاده گوهریزی


واکاوی نظریه نهاده شده بر یکپارتارش: به سوی چارچوبی برای خوانش معماری (دوره مورد مطالعه: معماری بعد از انقلاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.22034/bagh.2022.315301.5044

آمنه هاشمی؛ احمد اخلاصی؛ محسن دولتی


تحلیل آیکونولوژیک عنصر تاج در قالیچه‌های محرابی دوره قاجار(مطالعه موردی قالیچه محرابی مظفرالدین شاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.22034/bagh.2022.318580.5059

ساحل عرفان منش؛ زهرا امانی؛ حامد امانی


نقش ابزارهای طراحی در کیفیت ایده پردازی و ارائۀ طرح‌های معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.22034/bagh.2022.319442.5068

علی عسگری؛ راضیه فتحی


واکاوی شاخص‌های موثر بر خلق مکان سوم با رویکرد شاهدمبنا (نمونة موردی: پارک/تپه‌های ملت و دیدگاه شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/bagh.2022.330893.5133

آزاد ایرانپناه؛ فرزین چاره جو؛ کسری کتاب اللهی


بررسی عملکرد کمیته‌های نما (حدفاصل 1400-1393) و تدوین سناریوهای آینده‌پژوهی با بهره-گیری از روش آیدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22034/bagh.2022.308820.5016

هادی پندار؛ سحر رستگار ژاله


بازتعریف راهبردهای واکنش کارکردی – فضایی شهرها در برابرشیوع کووید-19 در ایران با تاکید بر تجربه شرق آسیا (چین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22034/bagh.2022.225869.4510

هادی پندار؛ سحر رستگار ژاله؛ سارا محسن نژاد


تاثیر مولفه های ذهنی بر آنالیز نحو فضا با بهره گیری از گراف وزن دار نمونه موردی: خانه هنرمندان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/bagh.2022.313613.5042

محمد فرشیدی؛ سید امیر منصوری؛ شروین میرشاهزاده