دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

1. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


2. فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


3. بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


4. ادراک تباین صوتی در تجربه حرکت در فضاهای بازار تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22034/bagh.2020.250345.4676

عباس غفاری؛ مرتضی میرغلامی؛ بیتا شفائی


5. کاوش دورنمای نظری مفهوم » اوربانیزاسیون « در ایران مبتنی بر روش CLA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.22034/bagh.2021.244124.4634

محمدحسین شریف زادگان؛ امیر فتحی فرزانه


6. بازنمائی فضای معماری در سینمای اصغر فرهادی با رویکرد نشانه شناسی (نمونه موردی: فیلم «فروشنده»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.22034/bagh.2021.258038.4720

فرزاد نوائی؛ مهروش کاظمی شیشوان؛ اکرم حسینی؛ نگار نصیری


7. تحلیل فضای شهری بر حسب منظر ذهنی لایه‌هایی از اقشار متوسط جدید شهری؛ (مورد مطالعاتی: میدان انقلاب تهران در دوران پهلوی دوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

10.22034/bagh.2021.264534.4746

بهراد فرمهینی فراهانی؛ مظفر صرافی


8. تبیین مفهوم همانندی اثر هنری با جهان هستی براساس نقد حکمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

10.22034/bagh.2021.268864.4771

جواد آقاجانی کشتلی؛ حبیب الله صادقی؛ مهدی پوررضائیان


9. ارزیابی الگوهای سازنده ی کالبدی-فضایی تاثیرگذار در بافت مسکن بومی محله ی صوفیان شهر بروجرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1400

10.22034/bagh.2021.269404.4779

پدرام حصاری؛ مهدی زندیه؛ فرهاد چگنی


10. تبیین تاثیرات نهاد اجتماعی-اقتصادی وقف بر سازمان فضایی شهر(نمونه موردی: شهر مشهد در عصر صفوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.22034/bagh.2021.254116.4699

محمد حسین کاظمی اندریان؛ احد نژاد ابراهیمی