دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


مقالۀ مروری

فرم‌هایی با هندسه پیچیده و رویه‌های منحنی در چاپ سه‌بعدی بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/bagh.2023.394730.5371

خدایار بنداریان؛ سعید حقیر؛ کارن ابری‌نیا؛ محمد رضا متینی


مقالۀ پژوهشی

معماری دروازه در استحکامات دفاعی برج و باروی شهرهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22034/bagh.2023.408292.5427

آیلار جوادپور؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حامد بیتی


بررسی تطبیقی معماری بازار سنتی و مرکز خرید گلستان در کرمانشاه بر اساس نظریۀ سینومرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/bagh.2023.400201.5385

سارا سلیمانی؛ مجید فتاحی


پرتره‏ از پرتره: مطالعۀ شیوه‌های «ازآن‌خودسازی» پرتره‌های رنسانسی در نقاشی های آیدین آغداشلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/bagh.2023.388723.5346

نورااکرم گودرزی؛ طاهر رضازاده


مطالعة سه پرده ی نقاشی بشارت مسیح از مارتینی، داوینچی و روستی، با رویکرد آیکونوگرافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/bagh.2023.387994.5342

حمیده محمودزاده؛ محمدرضا حسنی


تأملی بر چالش "معماری اسلامی" و "معماری مسلمان‌ها"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/bagh.2023.370505.5294

سیده زهرا مردانی؛ عیسی حجت؛ مجید معارف


مطالعه‌ی پس‌زمینه‌سازی در نقاشی‌های دوران اول و دوم قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/bagh.2023.244652.4650

ریحانه کشتگرقاسمی؛ مرتضی اسدی


ادراک معماری خانه‌ی پیر شالیار بر اساس رهیافت پدیدارشناسانه‌ی موریس مرلوپونتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.22034/bagh.2023.395708.5373

محمد دانا سالم؛ سارا جلالیان؛ منوچهر فروتن؛ سلمان مردوخی