کلیدواژه‌ها = نقاشی
نسبت متن و تصویر در آثار معین مصور

دوره 17، شماره 93، اسفند 1399، صفحه 43-50

10.22034/bagh.2020.226658.4515

عبدالله آقائی؛ مهدی قادرنژاد


تزیین عنصر اصلی در زیبایی شناسی هنر ایران

دوره 2، شماره 3، مرداد 1384، صفحه 51-57

شهره جوادی