کلیدواژه‌ها = متن
نسبت متن و تصویر در آثار معین مصور

دوره 17، شماره 93، اسفند 1399، صفحه 43-50

10.22034/bagh.2020.226658.4515

عبدالله آقائی؛ مهدی قادرنژاد


ماهیتِ دور هرمنوتیکیِ فهم، در زیبایی‌شناسیِ تأویلِ عکس

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 5-14

محمد حسن پور؛ محسن کیهان پور؛ علیرضا نوروزی طلب


پرسش از چیستی هرمنوتیک، تحلیل و بررسی مسائل آن

دوره 4، شماره 7، شهریور 1386، صفحه 61-92

علیرضا نوروزی طلب


اصالت متن به مثابه مرجع نقد و تفسیر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 100-111

علیرضا نوروزی طلب