کلیدواژه‌ها = حفاظت
سیری در مبانی بازسازی و مرمت سنتی نقاشی‌های دیواری در ایران با نگاهی به چند نمونه آثار شاخص

دوره 10، شماره 27، دی 1392، صفحه 71-82

عبدالرسول وطن دوست؛ سیدمحمد بهشتی؛ پرستو نیری