کلیدواژه‌ها = شهر اسلامی
رد نظریۀ شهر اسلامی به عنوان فرم

دوره 19، شماره 107، اردیبهشت 1401، صفحه 99-110

10.22034/bagh.2021.256752.4710

مرضیه پورمحمدی؛ سید محسن حبیبی؛ سید حسین بحرینی؛ زهره داودپور


بازخوانی نقش مناظر آیینی در هویت‌بخشی به شهرهای ایرانی

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 5-12

10.22034/bagh.2018.74072

حمیده ابرقویی فرد؛ پریچهر صابونچی؛ احمد علی فرزین