کلیدواژه‌ها = فضا
بازنمایی فضای معماری در سینما با رویکرد پدیدارشناسی (نمونۀ موردی: فیلم نوستالژیا)

دوره 19، شماره 117، اسفند 1401، صفحه 21-32

10.22034/bagh.2022.331459.5137

پریشاد مستوفی فرد؛ فریبا البرزی؛ امیر حسین امینی؛ شهاب الدین عادل


خوانش بولی جنبش‌های اجتماعی با استفاده از نظریه‌های فضا-زمان

دوره 19، شماره 116، بهمن 1401، صفحه 41-54

10.22034/bagh.2022.316629.5053

بهار باقرنژاد حمزه کلایی؛ سعید حقیر؛ سعید خاقانی


ادراک نابینایان از معماری و ضوابط و الگوهای طراحی برای آنان

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1389، صفحه 61-72

احمدعلی فرزین؛ ارغوان شیبانی


فضای نور و معماری نور

دوره 2، شماره 3، مرداد 1384، صفحه 48-50

سید موسی دیباج