کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
ادراک معماری خانۀ پیر شالیار بر اساس رهیافت پدیدارشناسانۀ موریس مرلوپونتی

دوره 21، شماره 130، فروردین 1403، صفحه 19-34

10.22034/bagh.2023.395708.5373

محمد دانا سالم؛ سارا جلالیان؛ منوچهر فروتن؛ سلمان مردوخی


بازنمایی فضای معماری در سینما با رویکرد پدیدارشناسی (نمونۀ موردی: فیلم نوستالژیا)

دوره 19، شماره 117، اسفند 1401، صفحه 21-32

10.22034/bagh.2022.331459.5137

پریشاد مستوفی فرد؛ فریبا البرزی؛ امیر حسین امینی؛ شهاب الدین عادل