کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
معیارهای شاکله بوم‌شهر از دیدگاه نظریه‌پردازان

دوره 11، شماره 31، دی 1393، صفحه 99-108

سیده شفق شریفیان بارفروش؛ مجید مفیدی شمیرانی


رهیافتی در منظر پایدار بر روی رودخانه های دایمی

دوره 7، شماره 14، مرداد 1389، صفحه 15-26

مهدی زندیه؛ محمود جافرمن