کلیدواژه‌ها = بازنمایی
بازنمایی تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی در عصر پست‌مدرن با رویکرد انتزاعی – مینیمالیسم

دوره 14، شماره 51، شهریور 1396، صفحه 33-44

مهسا السادات بحرینیان؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ احسان آقابابایی


رویکردهای بازنمایانه در طراحی گرافیک

دوره 14، شماره 50، مرداد 1396، صفحه 49-56

اصغر جوانی؛ محمد خزایی؛ منصور کلاه کج