کلیدواژه‌ها = سلجوقی
مطالعۀ تطبیقی نقش گریفین در هنر هخامنشیان و هنر سلجوقیان

دوره 19، شماره 116، بهمن 1401، صفحه 23-40

10.22034/bagh.2022.341414.5183

الهه فیضی مقدم؛ محمد عارف؛ محمدرضا شریف زاده


معماری ایلخانی در بَسترة دو شهر تاریخی اسلامی اوجان و سلطانیه

دوره 14، شماره 55، دی 1396، صفحه 17-28

رحیم ولایتی؛ همایون رضوان؛ قادر ابراهیمی