نویسنده = عفت السادات افضل طوسی
سبک‌شناسی حاشیۀ قالی‌های ایران قرن دهم ه. ق. بر اساس مراکز قالیبافی

دوره 19، شماره 109، تیر 1401، صفحه 47-56

10.22034/bagh.2022.286812.4890

رضوان احمدی پیام؛ عفت السادات افضل طوسی؛ اشرف السادات موسوی لر


بازتعریف بدن در هنر فمینیستی (دهه 1960 و 1970)

دوره 14، شماره 55، دی 1396، صفحه 47-58

مژگان ارباب زاده؛ عفت السادات افضل طوسی؛ فاطمه کاتب؛ ابوالقاسم دادور


نقش تعاملی هنر، تجارت و پایگاه‌های مؤثر از منظر نشانه‌شناسی

دوره 11، شماره 31، دی 1393، صفحه 55-66

صدیقه احمدیان باغبادرانی؛ عفت السادات افضل طوسی؛ منصور حسامی کرمانی


سنگاب‌های اصفهان، هنر قدسی شیعه

دوره 10، شماره 27، دی 1392، صفحه 49-60

عفت السادات افضل طوسی؛ نسیم مانی