نویسنده = محمدحسین صبحیه
عوامل فراسازمانی مؤثر بر تصمیم‌سازی و عملکرد اخلاقی شرکت‌های خدمات مهندسی مشاوره

دوره 16، شماره 80، بهمن 1398، صفحه 41-50

10.22034/bagh.2020.168644.3965

امیر ردایی؛ محمدحسین صبحیه؛ سعید نظری توکلی؛ مقصود فراستخواه؛ داوود دانش جعفری


حاکمیت برنامه بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر تهران با رویکرد شبکه

دوره 14، شماره 53، آبان 1396، صفحه 5-14

امیر حسین محبی فر؛ محمدحسین صبحیه؛ مجتبی رفیعیان؛ یحیی حساس یگانه؛ شعبان الهی